Calendar

Dagelijks Bestuur 13 maart 2023

Data informatie:

13 mrt. 2023, 10:00 |

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 13 maart 2023

Behandelen conceptbegroting 2024 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:
1. Instemmen met de conceptbegroting 2024 Metropoolregio Eindhoven.
2. De conceptbegroting 2024 voorleggen aan de gemeenteraden van onze deelnemende gemeenten voor 15 maart 2023 met het verzoek hier voor 8 juni 2023 een zienswijze op te geven.
3. Instemmen met de bijbehorende aanbiedingsbrief.

Besluit:
Akkoord.
De aanbiedingsbrief (begroting en werkprogramma) aanvullen met toelichting op programmasturing en verschuiving inwonerbijdrage.


Adviezen Stimuleringsfonds m.b.t. eindafrekeningen, intrekking beschikking, verzoek tot wijziging begroting

VOORSTEL:
1. Goedkeuring te verlenen aan de einddeclaratie van de projecten:

  • Esports Festival Eindhoven
  • Verbetering van luchtkwaliteit in de veehouderij voor een betere gezondheid van mens en dier.
  • Sluiting van de energieketen voor mierenzuur

2. De beschikking in te trekken van het project:

  • Ontwikkeling microfluïdische chip voor automatische celtellingen.

3. Goedkeuring te verlenen aan het verzoek tot wijziging van de begroting van het project:

3D-printed Heat Pipe Array

Besluit:
Akkoord.

Mandaatbesluit bedrijfsvoering MRE

VOORSTEL:
1. Alle tot aan de datum van inwerkingtreding van het onderhavige besluit verleende mandaten aan beide directeuren van respectievelijk MRE en RHCe, in te trekken;
2. Aan de directeur c.q. secretaris van de MRE en de directeur van het RHCe de bevoegdheid te verlenen om daarin (voor zover hier relevant) de beslissingen te kunnen nemen inzake de bedrijfsvoering van het openbaar lichaam MRE, voor zover die zijn opgenomen in de bijlage van dit besluit, en voor zover die betrekking hebben op het dienstonderdeel waarvoor zij verantwoordelijk zijn;
3. Aan de mandatering de navolgende instructie en beperkingen te verbinden:

In de hierna genoemde situaties mag geen gebruik worden gemaakt van mandaat:
a. De voorzitter of verantwoordelijk portefeuillehouder van het dagelijks bestuur te kennen geeft het voorstel aan het dagelijks bestuur ter besluitvorming te willen voorleggen;
b. de beslissing betrekking heeft op het vaststellen van regelingen of nadere regels;
c. de beslissing niet past binnen vastgestelde beleidsregels, richtlijnen, voorschriften of deskundig advies;
d. de beslissing grote politieke consequenties krijgt of vermoedelijk zal krijgen, dan wel precedentwerking te verwachten is;
e. de beslissing zou leiden tot overschrijding van budgetten of kredieten (handelen binnen vastgestelde begroting);
f. er belangrijke financiële en/of juridische risico’s uit het te nemen besluit (kunnen) voortvloeien;
g. de gemandateerde een persoonlijk belang heeft bij het uitoefenen van de bevoegdheid.
4. De gemandateerde de bevoegdheid te verstrekken schriftelijk rechtstreeks ondermandaat te verlenen aan medewerkers, tenzij uit het bij dit besluit behorende mandaatoverzicht blijkt dat dit niet is toegestaan. De gemandateerde kan aan het gebruik van ondermandaat voorschriften verbinden. Van een ondermandaat wordt aantekening gemaakt op het bij dit besluit behorende mandaatoverzicht.
5. De beide directeuren, ieder voor zover het hun taakonderdeel betreft, de bevoegdheid te verlenen stukken die rechtstreeks van hen uitgaan naar derden te accorderen en te ondertekenen namens respectievelijk het dagelijks bestuur en voorzitter. Ondertekening vindt als volgt plaats:
Het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,
namens deze,
(de directeur )
(handtekening)
(naam).
6. De functionaris met een ondermandaat de bevoegdheid te verlenen stukken die binnen het ondermandaat vallen, te accorderen en te ondertekenen namens respectievelijk het dagelijks bestuur of voorzitter. Ondertekening vindt als volgt plaats:
Het dagelijks bestuur van MRE,
namens deze,
(functie)
(handtekening)
(naam).
7. Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de directeur MRE worden haar respectievelijk diens taken uitgeoefend door een door de directeur aangewezen functionaris.
8. Te bepalen dat dit besluit daags na bekendmaking in werking treedt.

Besluit:
Akkoord.


Uitvoeringsregeling verlofsparen Metropoolregio Eindhoven 2023

VOORSTEL:
Instemmen met de "Uitvoeringsregeling verlofsparen Metropoolregio Eindhoven 2023"

Besluit:
Akkoord.


Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 13 februari 2023

VOORSTEL:
Vaststellen besluitenlijst d.d. 13 februari 2023

Besluit:
Akkoord.