Calendar

Dagelijks Bestuur 12 december 2022

Data informatie:

12 dec. 2022, 10:00 |

1. Woningbouwversnelling Regio

VOORSTEL:

 • Bespreken van de bevindingen
 • Instemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de memo.

Besluit:

Het DB neemt kennis van de bevindingen en spreekt het belang en de urgentie uit om organisatie te brengen in woondossier. Dit betekent o.a. op MRE-niveau de regie woondeal, woningmarktonderzoek, versnellingsvoorstellen, programmatische aanpak. Daarnaast toewerken naar een versnellingsteam die de gemeenten gaat ondersteunen.

Er wordt begin januari 2023 een overleg met de 21 wethouders wonen georganiseerd om hier nadere overleg over te voeren.


2. Opstarten programmabureau mobiliteit

VOORSTEL:

Het Poho mobiliteit adviseert het Dagelijks bestuur om:

 1. Te besluiten om per 1 januari 2023 te starten met het programmabureau onder de gemeenschappelijke regeling voor de Metropoolregio Eindhoven
 1. De directeur van de Metropoolregio Eindhoven de opdracht te geven om te starten met de oprichting van het programmabureau en hiervoor een programmamanager, -medewerker en -ondersteuner te werven.

Besluit:

Het DB neemt kennis van het voorstel en kan er mee instemmen met daarbij het volgende:

Het definitieve besluit hierover loopt mee in de besluitvorming over het werkprogramma en de begrotingswijziging als uitwerking van het nieuwe samenwerkingsakkoord. Dit voorstel is een wijziging in organisatie en begroting.

Dit betekent dat de oprichting en het van start gaan van het programmabureau niet eerder kan plaatsvinden. De voorbereidingen worden wel getroffen.

Tot die tijd zal de huidige situatie worden gecontinueerd.


3. Realisatie Samenwerkingsakkoord

VOORSTEL:

 • bespreken van de PowerPoint
 • uitspraak te doen over de benodigde capaciteit bij de MRE-organisatie
 • uitspraak te doen over de urgentie om in deze capaciteit te voorzien

Besluit:

DB heeft kennis genomen van de PowerPoint en gesproken over de benodigde capaciteit voor de uitvoering van het samenwerkingsakkoord. Onderschreven wordt de noodzaak daartoe. Verdere uitwerking bespreken in het komende brede DB van 16 januari 2023.


4. Proces werkprogramma 2023

VOORSTEL:

 • Instemmen met verlengen proces werkprogramma 2023 zodat vrijgave zienswijzen gelijk valt met begroting 2024 (maart 2023)
 • Opdracht geven aan de poho’s om een werkprogramma uit te werken voor 1 ½ jaar en daarmee 1 zienswijzentermijn te “besparen” voor 21 gemeenteraden (en ambtelijke organisaties).
 • Bij de wijziging gemeenschappelijke regeling het voorstel te doen om de zienswijzeprocedure voor werkprogramma’s te schrappen

Besluit:

Akkoord.


5. Bestuurlijk gesprek DB-MRE en Platform SGE

VOORSTEL:

Bespreken

Besluit:

Akkoord.


6. Agenda Omgevingsdag 21 december 2022

VOORSTEL:

Kennisnemen van agenda 21 december 2022 omgevingsdag ZOB

Besluit:

Akkoord.


8. Adviezen m.b.t. aanvragen en eindrapportages Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

 1. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de projecten:
 • Sound experience innovatie voor thuis en in sport arena’s

€49.250

 • Immuunsysteem-activerende hydrogelen voor een effectieve en veilige behandeling van buikvlieskanker

€50.000

 • Px: Let's think outside the box

€50.000

 • Ontwikkeling van een Lyme DNA sneltest

€49.100

 • Halo

€50.000

 • Live-labeling for expert Computer Vision

€50.000

 • Early Warning Scan

€50.000

 • LuPeel van grond tot mond

€50.000

 1. Aan te houden de aanvraag:
 • BeBlock: Energie uit voedingsresten
 1. Af te wijzen de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:
 • Plug & play gesloten kunststof MED verdampersysteem
 • QHS
 • just news
 • Ontwikkel een op AI gebasseerd fruitkwaliteitsmodel om appelkwaliteit en houdbaarheid te voorspellen
 • EnPassant
 • Brenergize
 • Space elements
 1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:
 • Ontwikkeling horizontaal-georiënteerde propaan warmtepomp
 • Fotonica in extreem magnetische velden
 • EMOGY Autism

Besluit:

Akkoord.


10. Herverdeling middelen binnen budget in Herstelaanpakproject "Omscholingsaanpak in Brainport regio"

VOORSTEL:

In te stemmen met de voorgestelde herverdeling van middelen binnen het totaalbudget, door de middelen voor omscholing in Transport&Logistiek in te zetten voor omscholing binnen de sectoren Zorg en Tech&IT.

Besluit:

Akkoord.


11. Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat: Definitieve vaststelling subsidie projecten ‘Hybride Lesgeven’ en 'Data Awareness’ en terugvloeien middelen na afronding Voucherregeling ‘Adviesregeling digitalisering MKB’

VOORSTEL:

 • De subsidie van € 175.000 voor het project ‘Hybride Lesgeven’ definitief vast te stellen.
 • De subsidie van € 100.000 voor het project ‘Data awareness’ definitief vast te stellen.
 • De resterende middelen voor de Adviesregeling digitalisering MKB na afronding van de voucherregeling op 31 december 2022 terug te laten vloeien naar het Stimuleringsfonds.

Besluit:

Akkoord.


12. Adviezen Commissie van advies voor financiën t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 21 december 2022

VOORSTEL:

Instemmen met de conceptbrief aan het Algemeen Bestuur t.b.v. de vergadering van 21 december 2022.

Besluit:

Akkoord.


13. Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 14 november 2022

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst Dagelijks Bestuur 14 november 2022.

Besluit:

Akkoord.


14. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

 1. Kennisnemen van brief Provincie d.d. 29 november 2022 over gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2022 gemeenschappelijke regelingen.
 2. Deze brief ter informatie voor te leggen aan het Algemeen Bestuur
  in de vergadering van 21 december 2022.
 3. Kennis nemen van het gespreksverslag van Gedeputeerde en Dagelijks Bestuur d.d. 30 mei 2022 over regionale samenwerking.

Besluit:

Akkoord.