Calendar

Dagelijks Bestuur 12 april 2021

Data informatie:

12 apr. 2021, 09:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven 12 april 2021.

1. Vaststellen concept jaarrekening 2020 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

  1. Instemmen met de concept jaarrekening 2020 Metropoolregio Eindhoven
  2. Instemmen met bijgevoegd voorstel Algemeen Bestuur
  3. Kennisnemen van voorstel tot resultaatbestemming door poho Energietransitie en hierin standpunt bepalen.

BESLUIT:
Akkoord. De accountant heeft een toelichting gegeven op zijn bevindingen.

m.b.t. 3: Het DB kan het voorstel van het POHO energietransitie ondersteunen. Voorwaarde daarbij is dat de gemeenten (portefeuillehouders financiën) hiertegen geen bezwaar hebben. Via het Poho zal dit verzoek worden neergelegd bij de 21 colleges.

3. Doorontwikkeling samenwerkingsakkoord 2022, opzet kennisontwikkeling – masterclasses

VOORSTEL:

Instemmen met de programmering van onderwerpen voor de serie masterclasses de komende maanden

BESLUIT:
Akkoord.4. Brainport BID

VOORSTEL:

  1. Kennis te nemen van de inhoud van het BID Brainport (zie ook bijlage BID Brainport V5)
  2. Kennis te nemen van de inhoudelijk reactie vanuit MRE ambtelijk en de gemaakte opmerkingen uit het Poho Economie.
  3. Kennisnemen vervolgstappen in het proces.

BESLUIT:
Akkoord.

n.a.v. Besloten wordt om een schriftelijke reactie te sturen naar het bestuur van Brainport waarbij wordt aangegeven dat de MRE het BID omarmt met in acht name van en dat het de inhoudelijke bemerkingen. En dat het met het oog op de doorontwikkeling van beide agenda’s met het bestuur in gesprek wil.5. Stand van zaken proces en inhoud concept RES 1.0

VOORSTEL:

Kennisnemen van de stand van zaken van proces en inhoud van de concept RES 1.0.

BESLUIT:
akkoord.

8. Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 8 maart 2021

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 8 maart 2021.

BESLUIT:
akkoord

9. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Zie afzonderlijk ingekomen stukken en mededelingen.

BESLUIT:
Akkoord

Besloten wordt om een informatieve

bijeenkomst met het AB te houden

n.a.v. de begroting 2022