Calendar

Dagelijks Bestuur 11 december 2023

Data informatie:

11 dec. 2023, 10:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur 11 december 2023

Adviezen m.b.t. aanvragen en eindrapportage Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de projecten:

 • Aerovision € 50.000
 • Indoor lokalisatie & XR navigatie € 50.000
 • Robotisch naaldpositioneren voor
  het nauwkeurig nemen van longkankerbiopten: regelsysteem
  ontw. € 50.000
 • BiMotion € 50.000
 • Brainport Energy Grid Balancing € 50.000


Aan te houden de aanvraag:

 • Urinecheck
 • Startup Talents Network


Af te wijzen de aanvragen voor
een bijdrage aan de projecten:

 • Snel laden eTrac
 • Permit Amigo
 • LivintriTM Mock-up
 • Smart Urban & Sport Mobility


Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

 • Quantum Versleutelingsnetwerk over Free-Space Optical Communicatie Systemen (QV-FSO)


Een volgende tender voor het Stimuleringsfonds per direct open te stellen, met een sluitingsdatum van 1 februari 2024.

BESLUIT:
Akkoord
Adviezen Commissie van advies voor financiën t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 20
december 2023


VOORSTEL:

Instemmen met de conceptbrief aan het Algemeen Bestuur t.b.v. de vergadering van 20 december 2023.

BESLUIT:

Akkoord

N.a.v. de bespreking: de invulling van de adviesrol bespreken met de commissie financiën.
Planning Regiodeal 5e tranche tot regiodealfase

VOORSTEL:

• Vrijgeven van het filmpje.
• Instemmen met de
conceptplanning.

BESLUIT:
Akkoord
Betrokkenheid gemeenteraden en communicatie

VOORSTEL:

 • Instemmen met versterken van rol gemeenteraden bij aanvang van beleidsvoornemens binnen de programma’s.
 • Daarbij aansluiten bij een voor gemeenteraden herkenbare systematiek, het BOB-model.
BESLUIT:
Akkoord, mits toegevoegd wordt dat ook colleges verantwoordelijkheid hebben informatie over te brengen naar de raden en dat er sprake moet zijn van maatwerk in het BOB-model.
Conceptbrief aan Gedeputeerde Staten met structurerende keuzes voor het ontwerp-BPLG

VOORSTEL:

 • Instemmen met bijgevoegde conceptbrief.
 • Ondertekening en verzending door het Dagelijks Bestuur.
BESLUIT:

Akkoord

Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

1. Instemmen met bijgevoegde concept-antwoordbrief aan raad Gemert-Bakel over regionale bekostigingssystematiek bereikbaarheid.

2. Kennisnemen van afspraken Portefeuillehoudersoverleg mobiliteit over
her-prioritering SmartwayZ.nl.

BESLUIT:

 1. Akkoord.
 2. Agenderen voor de komende vergadering Dagelijks Bestuur, n.a.v. de herpositionering Smartwayz.nl, de wijze waarop verstedelijking wordt geborgd én hoe de MRE hierop, en op mobiliteit, is aangesloten.