Calendar

Algemeen Bestuur 6 juli 2022

Data informatie:

06 jul. 2022, 17:00 |

De AGENDA voor deze vergadering is als volgt:

Adviezen Commissie van advies voor financiën

Openbare vergadering
1. Opening
2. Verwelkomen leden en afscheid nemen van evt. vertrekkende leden
3. Vaststellen agenda van deze vergadering
4. Vaststellen openbare notulen vergadering 23 februari 2022 en overzicht Toezeggingen
5. Ingekomen stukken en mededelingen
Bijlage 1: Brief Provincie beleidsproducten interbestuurlijk toezicht 2022
Bijlage 2: Aanbiedingsbrief Jaarverslag Archief- en Informatiebeheer 2021
Bijlage 3: Jaarverslag archief- en informatiebeheer MRE 2021
6. Voorstellen benoemingen Metropoolregio Eindhoven 2022 (worden geagendeerd op 19 oktober 2022)
7. Voorstel vaststellen Jaarrekening 2021
Bijlage 1: Jaarverslag 2021
Bijlage 2: Accountantsverslag
8. Voorstel vaststellen Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2022
Bijlage 1: Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2022
9. Voorstel vaststellen Begroting 2023
Bijlage 1: Nota van beantwoording zienswijzen Begroting 2023
Bijlage 2: Begroting 2023
10. Voorstel gunnen accountantsdiensten 2022-2025
11. Voorstel governance Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (vervallen)
12. Rondvraag en sluiting

Afmelden
Als u verhinderd bent, kunt u dit doorgeven aan Helmi Leijen (040 – 25 94 527, h.leijen@metropoolregioeindhoven.nl). Ik verzoek u daarbij aan te geven of uw plaatsvervanger wel aanwezig zal zijn.

Om de vergaderstukken in één keer te downloaden klik hier. (LET OP: link verloopt op 4 juli 2022)