Calendar

Algemeen Bestuur 5 juli 2023

Data informatie:

05 jul. 2023, 17:00 |

Aan de leden van het Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven

Geachte leden,

Graag nodig ik u, namens de voorzitter, uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 5 juli 2023. Deze bijeenkomst vindt plaats van 17 tot 18.30 uur in gemeentehuis Veldhoven, Meiveld 1 (Raadzaal).

De AGENDA voor deze vergadering:

1. Opening
2. Vaststellen agenda van deze vergadering
3. Vaststellen notulen vergadering 1 maart 2023 en overzicht Toezeggingen
4. Ingekomen stukken en mededelingen
Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Jaarverslag Archief- en Informatiebeheer 2022
Bijlage 2: Jaarverslag Archief- en informatiebeheer MRE 2022

Algemeen bestuurlijk
5. Voorstel benoemen adviseur ruimte en wonen Dagelijks Bestuur
6. Voorstel benoemen lid Adviescommissie Gulbergen
7. Voorstel vrijgeven voor reactie ontwerpwijziging Gemeenschappelijke Regeling 2024 vanwege wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen
Bijlage 1: Gewijzigde GR MRE 2024
Bijlage 2: Gewijzigd Statuut Overlegorganen MRE 2024
Bijlage 3: Welke wijzigingen leiden tot aanpassingen van bepalingen GR MRE 2021
Bijlage 4: Overzicht GR 2021 (WAS) met voorgestelde wijzigingen (WORDT)
Bijlage 5: Concept-aanbiedingsbrief gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling MRE 2024
8. Voorstel vrijgeven voor reactie bekostigingsmethodiek bereikbaarheid Brainport [wordt nagezonden]

Bedrijfsvoering
9. Voorstel vaststellen Nota investeren, activeren, waarderen en afschrijven vaste activa 2023Bijlage 1: Nota investeren activeren, waarderen en afschrijven vaste activa MRE 2023
10. Voorstel vaststellen Jaarrekening 2022
Bijlage 1: Jaarrekening MRE 2022
11. Voorstel vaststellen Begrotingswijziging 2023-1
12. Voorstel vaststellen Werkprogramma 2023-2024 [wordt nagezonden]
13. Voorstel vaststellen Begroting 2024 [wordt nagezonden]
14. Voorstel vaststellen Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2023 [wordt nagezonden]
15. Voorstel vaststellen geactualiseerde Archiefverordening 2023
Bijlage 1: Archiefverordening MRE 2023

Ter informatie
- Stand van zaken proces Regiodeal [wordt nagezonden]
- Voortgang Herstelaanpak [wordt nagezonden]
- Claim Attero minderlevering brandbaar huishoudelijk restafval [mondeling]
- Stand van zaken dossier Landgoed Gulbergen [mondeling]

Rondvraag en sluiting