Calendar

Algemeen Bestuur 5 juli 2023

Data informatie:

05 jul. 2023, 17:00 |

Aan de leden van het Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven

Geachte leden,

Graag nodig ik u, namens de voorzitter, uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 5 juli 2023. Deze bijeenkomst vindt plaats van 17 tot 18.30 uur in gemeentehuis Veldhoven, Meiveld 1 (Raadzaal).

De AGENDA voor deze vergadering:

1. Opening
2. Vaststellen agenda van deze vergadering
3. Vaststellen notulen vergadering 1 maart 2023 en overzicht Toezeggingen
4. Ingekomen stukken en mededelingen
Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Jaarverslag Archief- en Informatiebeheer 2022
Bijlage 2: Jaarverslag Archief- en informatiebeheer MRE 2022

Algemeen bestuurlijk
5. Voorstel benoemen adviseur ruimte en wonen Dagelijks Bestuur
6. Voorstel benoemen lid Adviescommissie Gulbergen
7. Voorstel vrijgeven voor reactie ontwerpwijziging Gemeenschappelijke Regeling 2024 vanwege wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen
Bijlage 1: Gewijzigde GR MRE 2024
Bijlage 2: Gewijzigd Statuut Overlegorganen MRE 2024
Bijlage 3: Welke wijzigingen leiden tot aanpassingen van bepalingen GR MRE 2021
Bijlage 4: Overzicht GR 2021 (WAS) met voorgestelde wijzigingen (WORDT)
Bijlage 5: Concept-aanbiedingsbrief gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling MRE 2024
8. Voorstel vrijgeven voor reactie bekostigingsmethodiek bereikbaarheid Brainport
Bijlage 1: gestelde vragen in kader van regionale bekostigingssystematiek

Bedrijfsvoering
9. Voorstel vaststellen Nota investeren, activeren, waarderen en afschrijven vaste activa 2023
Bijlage 1: Nota investeren activeren, waarderen en afschrijven vaste activa MRE 2023
10. Voorstel vaststellen Jaarrekening 2022 (aangepast voorstel)
Bijlage 1: Jaarrekening MRE 2022
Bijlage 2: Accountantsverslag
11. Voorstel vaststellen Begrotingswijziging 2023-1
12. Voorstel vaststellen Werkprogramma 2023-2024
Bijlage 1: Aangepast Werkprogramma 2023-2024
Bijlage 2: Nota van beantwoording zienswijzen Werkprogramma 2023-2024 en Begroting 2024
Bijlage 3: Oplegnotitie-aanbiedingsbrief reactie zienswijzen Werkprogramma 2023-2024 en Begroting 2024
13. Voorstel vaststellen Begroting 2024
Bijlage 1: Concept-Begroting 2024 MRE
Bijlage 2: Nota van beantwoording zienswijzen Werkprogramma 2023-2024 en Begroting 2024
Bijlage 3: Oplegnotitie-aanbiedingsbrief reactie zienswijzen Werkprogramma 2023-2024 en Begroting 2024
14. Voorstel vaststellen Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2023
Bijlage 1: Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2023
15. Voorstel vaststellen geactualiseerde Archiefverordening 2023
Bijlage 1: Archiefverordening MRE 2023

Ter informatie
- Stand van zaken proces Regiodeal
- Voortgang Herstelaanpak
- Bijlage 1: Toekenningen MRE Herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat
- Claim Attero minderlevering brandbaar huishoudelijk restafval [mondeling]
- Stand van zaken dossier Landgoed Gulbergen [mondeling]


Brief adviezen Commissie van advies voor financiën t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 5 juli 2023


Rondvraag en sluiting