Calendar

Algemeen Bestuur 3 juli 2024

Data informatie:

03 jul. 2024, 17:00 |

De AGENDA van deze bijeenkomst

1. Opening

2. Vaststellen agenda van deze vergadering

3. Vaststellen notulen vergadering 28 februari 2024 en overzicht Toezeggingen

4. Ingekomen stukken en mededelingen
Bijlage 1: Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage Archief- en Informatiebeheer 2023
Bijlage 2: Voortgangsrapportage Archief- en informatiebeheer MRE 2023

Regionale samenwerking

5. Voorstel benoemen adviseur Dagelijks Bestuur thema ruimte en wonen

6. Voorstel vaststellen Statuut Overlegorganen 2024
Bijlage 1: Statuut Overlegorganen MRE 2024

7. Voorstel aangaan bovenregionale samenwerking

8. Voorstel vaststellen bekostigingssystematiek bereikbaarheid
Bijlage 1: Reactienota uitwerking bekostigingssystematiek bereikbaarheid
Bijlage 2: Beschrijving werkwijze regionale bekostigingssystematiek bereikbaarheid
Bijlage 3: Algemene bijdrageverordening MRE
Bijlage 4: Instellingsbesluit regionaal bereikbaarheidsfonds MRE
Bijlage 5: Bijdrageregeling regionaal bereikbaarheidsfonds MRE
Bijlage 6: Samenwerkingsovereenkomst bereikbaarheidsfonds MRE
Bijlage 7: Bestuurlijke notitie MRE - Provincie Noord-Brabant regionaal bereikbaarheidsfonds

Bedrijfsvoering

9. Voorstel vaststellen Jaarrekening 2023
Bijlage 1: Jaarrekening MRE 2023
Bijlage 2: Accountantsverslag Jaarrekening MRE 2023

10. Voorstel vaststellen Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2024
Bijlage 1: Bestuursrapportage MRE, peildatum 1 juni 2024

11. Voorstel vaststellen Begroting 2025 en Meerjarenfinanciering Brainport Development [wordt nagezonden]

12. Rondvraag en sluiting


Klik hier om de vergaderstukken te downloaden