Calendar

Algemeen Bestuur 25 oktober 2023

Data informatie:

25 okt. 2023, 17:00 |

Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur 25 oktober 2023

De AGENDA voor deze vergadering:

Informeel gedeelte

Toelichting Stijn Steenbakkers, bestuurlijk trekker economie op:

-grote fondsen, zoals het Woonfonds, Mobiliteitsfonds

-Regio Deal aanvraag

-Afronding Herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat

Vergadering

1. Opening  

2. Vaststellen agenda van deze vergadering

3. Vaststellen notulen vergadering 5 juli 2023 en overzicht Toezeggingen

4. Ingekomen stukken en mededelingen 
Bijlage: Brief Provincie Noord-Brabant - Begroting 2024

5. Voorstel instemmen met voorgestelde verdeling van te betalen suppletievergoeding aan Attero op basis van tonnage
Bijlage 1
Bijlage 2

6. Rondvraag en sluiting