Calendar

Algemeen Bestuur 21 december 2022

Data informatie:

21 dec. 2022, 17:00 |

Vergadering Algemeen Bestuur woensdag 21 december 2022
van 17.00 tot 18.30 uur in gemeentehuis Geldrop-Mierlo (raadzaal)
twee delen: openbare vergadering en openbaar informatief gedeelte

De AGENDA voor deze vergadering is als volgt:

Openbare vergadering

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda van deze vergadering
 3. Vaststellen notulen vergadering 19 oktober 2022 en overzicht Toezeggingen
  Bijlage: Toekenningen MRE Herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
  Bijlage: Brief Provincie Noord-Brabant
 5. Voorstel benoeming vertegenwoordiging Kempengemeenten in Bestuurscommissie RHCe
 6. Voorstel instemmen met proces aanpassing Gemeenschappelijke Regeling; implementatie wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen 2022
 7. Voorstel vaststellen Bestuursrapportage, peildatum 1 oktober 2022 (incl. begrotingswijziging)
  Bijlage 1: Begrotingswijziging
  Bijlage 2: Bestuursrapportage MRE peildatum 1 oktober 2022
 8. Voorstel actualiseren Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten 4GR, incl. aangepaste Financiële verordening, Controleverordening, Treasurystatuut en Nota reserves en voorzieningen
  Bijlage 1: Nota actualisatie Beleidsnotitie Kaders PC documenten 4GR
  Bijlage 2: Financiële verordening MRE 2023
  Bijlage 3: Controleverordening MRE 2023
  Bijlage 4: Treasurystatuut 2023 MRE
  Bijlage 5: Nota reserves en voorzieningen 2023 MRE
 9. Voorstel vaststellen Kadernota 2024
  Bijlage: Kadernota Begroting MRE 2024
 10. Voorstel instemmen met verkoop van percelen aan Brabants Landschap en gemeente Helmond
 11. Rondvraag en sluiting


Adviezen Adviescommissie Financiën


Openbaar informatief gedeelte

Stijn Steenbakkers, voorzitter Portefeuillehoudersoverleg economie, zal u informeren over de Brainportdeal en Regiodeal.

Afmelden
Als u verhinderd bent, kunt u dit doorgeven aan Helmi Leijen (040 – 25 94 527 h.leijen@metropoolregioeindhoven.nl). Ik verzoek u daarbij aan te geven of uw plaatsvervanger wel aanwezig zal zijn.