Calendar

Algemeen Bestuur 15 december 2021

Data informatie:

15 dec. 2021, 17:00 |

De vergadering van het Algemeen Bestuur zal digitaal plaatsvinden.

AGENDA

De stukken voor de vergadering zijn ook te downloaden via wetransfer door hier te klikken.

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda van deze vergadering
 3. Vaststellen notulen vergadering 30 juni 2021, reacties schriftelijk consultatie 6 oktober 2021 en overzicht Toezeggingen
  - Brief Algemeen Bestuur schriftelijke consultatie
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
  - Aanbiedingsbrief + Jaarverslag Archief- en Informatiebeheer
 5. Bekrachtigen benoemingen 2021 (in vervolg op schriftelijke consultatie 6 oktober 2021)
 6. Vaststellen Statuut Overlegorganen 2021 en instellen Raadstafel21 als formeel overlegorgaan
  - Concept-statuut overlegorganen
 7. Vaststellen Reglement van orde vergaderingen Algemeen Bestuur 2021
  - Concept reglement van orde vergaderingen Algemeen Bestuur

  Financiën / bedrijfsvoering

 8. Vaststellen Bestuursrapportage, peildatum 1 oktober 2021
  - Begrotingswijziging 2021-01
  - Concept-bestuursrapportage, peildatum 1 oktober 2021
 9. Actualiseren financiële verordeningen en beleidsregels
  - Geactualiseerd treasurystatuut 2022
  - Geactualiseerde financiële verordening 2022
  - Geactualiseerde controle verordening 2022
  - Geactualiseerde Beleidsregel Reserves en Voorzieningen 2022
 10. Instemmen toetreding Stichting Bureau inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (St. Bizob), per 1 januari 2022
  - Overzicht wensen/bedenkingen
 11. Vaststellen Kadernota Begroting 2023
  - Concept-Kadernota Begroting 2023
 12. Rondvraag en sluiting


Advies Commissie van advies voor financiën


Afmelden

Als u verhinderd bent, kunt u dit doorgeven aan Helmi Leijen (040 – 25 94 527 / h.leijen@metropoolregioeindhoven.nl).


Om als toehoorder aanwezig te zijn bij deze vergadering kunt u hier klikken.