Calendar

Algemeen Bestuur 1 maart 2023

Data informatie:

01 mrt. 2023, 17:00 |

De AGENDA voor deze vergadering

1. Opening
2. Vaststellen agenda van deze vergadering
3. Vaststellen notulen vergadering 21 december 2022 en overzicht Toezeggingen
4. Ingekomen stukken en mededelingen [mondeling]
5. Voorstel vaststellen Samenwerkingsakkoord MRE 2023-2026
Bijlage 1: Concept-Samenwerkingsakkoord
Bijlage 2: Nota van beantwoording zienswijzen
Bijlage 3: Concept brief raden
6. Voorstel verslaglegging en afronding opdracht Versnellingsteam Schaalsprong Regio
7. Voorstel governance RHCe
8. Rondvraag en sluiting

Afmelden
Als u verhinderd bent, kunt u dit doorgeven aan Helmi Leijen (040 – 25 94 527 h.leijen@metropoolregioeindhoven.nl). Ik verzoek u daarbij aan te geven of uw plaatsvervanger wel aanwezig zal zijn.

Met vriendelijke groet,

Jannet Wiggers,
secretaris.