Calendar

Algemeen Bestuur 30 juni 2021

Data informatie:

30 jun. 2021, 17:00 |

Geachte leden,

Graag nodig ik u, namens de voorzitter a.i., uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 30 juni 2021 van 17.00 tot 18.00 uur. Deze vergadering zal plaatsvinden in de Raadzaal van gemeente Helmond (Bestuurscentrum 2e etage, Frans Joseph van Thielpark 1, Helmond). Gezien de versoepeling van de Coronamaatregelen is ervoor gekozen fysiek bijeen te komen met in acht name van de 1,5 meter-regel.

Deze bijeenkomst bestaat uit twee delen.

Kennisuitwisseling 17.00-17.10 uur
Eindrapport Onderzoek Regionale Monitor Brede Welvaart
– door prof. dr. ir. Harry Lintsen emeritus-hoogleraar TU/e

In uw vergadering van 29 januari 2021 hebben wij u geïnformeerd over het lopende regionale onderzoek Monitor Brede Welvaart. Het onderzoek is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de programmaleiders prof. dr. Jan Pieter Smits (CBS en TU/e) en prof. dr. ir. Harry Lintsen (emeritus TU/e). Recent is het onderzoek afgerond. Harry Lintsen zal een toelichting geven op de uitkomsten van het onderzoek. Vervolgens zal het rapport ook aangeboden worden aan de 21 gemeenten.


Vergadering
17.10 – 18.00 uur
De agenda is als volgt:

Openbare vergadering

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda van deze vergadering
 3. Vaststellen notulen vergadering 24 februari 2021 en overzicht Toezeggingen
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
  Bijlage 1: brief Provincie
  Bijlage 2: Statenmededeling Stand van zaken ALM studie Nazorgfonds gesloten stortplaatsen
  Bijlage 3: voortgangsrapportage Regiodeal 2020
 5. Procesvoorstel afronding onderzoek Metropoolregio Eindhoven Brede Welvaart
  Bijlage: eindrapportage MRE onderzoek Brede Welvaart
 6. Aangepast voorstel vaststellen Jaarrekening 2020 Metropoolregio Eindhoven
  Bijlage 1: concept-Programmajaarverslag MRE 2020 - gewaarmerkt
  Bijlage 2: accountantsverslag MRE
 7. Voorstel vaststellen beleidsmatige Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2021 Metropoolregio Eindhoven
  Bijlage: concept-Bestuursrapportage MRE, peildatum 1 juni 2021
 8. Voorstel Koningsdag 2021, financiële verantwoording
 9. Voorstel vaststellen Begroting 2022 Metropoolregio Eindhoven
  Bijlage 1: concept-Programmabegroting 2022 MRE
  Bijlage 2: nota van beantwoording zienswijzen concept-Begroting 2022
 10. Voorstel vaststellen actualisatie methodiek indexering inwonerbijdragen vier grote regionale Gemeenschappelijke Regelingen (GGD, Metropoolregio, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio)
  Bijlage: beleidsnotitie kader indexeringen 4GR
 11. Voorstel technische wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021
  Bijlage 1: concept GR MRE 2021 met toelichting
  Bijlage 2: was-wordt overzicht GR MRE 2021
  Bijlage 3: concept Statuut Overlegorganen MRE 2021
  Bijlage 4: concept-aanbiedingsbrief gewijzigde GR MRE 2021
 12. Voorstel stand van zaken en procesvoorstel bestuurlijke positionering Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
  Bijlage: memo procesvoorstel bestuurlijke positonering RHCe
 13. Rondvraag en sluiting


Afmelden
Als u verhinderd bent, kunt u dit doorgeven aan Helmi Leijen (040 – 25 94 527 / h.leijen@metropoolregioeindhoven.nl).

Klik hier om de stukken tegelijk te downloaden