Energiestrategie

Voortgangsrapportage RES MRE

De Regionale Energiestrategie (RES) MRE 1.0 is eind 2021 vastgesteld door alle gemeenteraden, de AB’s van de twee waterschappen en Gedeputeerde Staten. In het voorjaar van 2023 is een Voortgangsrapportage opgesteld. Hierin geven we een beeld van:

  1. De voortgang in realisatie van de ambitie van 2 Terawattuur (TWh) opwek duurzame energie voor 2030 uit de RES 1.0
  2. De voortgang binnen de werkgroepen, thema’s en coalities uit het Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma RES (S&UP)
  3. De ontwikkeling in de manier van samenwerken binnen de RES

De Voortgangsrapportage is vanaf 27 juni terug te vinden via de website www.energieregiomre.nl.

De voortgang in de opwek van duurzame energie

De ambitie van het opwekken van 2 TWh aan duurzame energie in 2030 lijkt nog steeds haalbaar. We schatten het eindresultaat in 2030 op 2,04 TWh. Daarbij moet wel worden gewerkt aan de invulling van een aantal randvoorwaarden en dan nog is het behalen van de doelstelling onzeker:

  • Er is een versnellingsaanpak vanuit de gemeenten nodig om ervoor te zorgen dat iedere gemeente zijn steentje bijdraagt en vrijwel alles in alle projecten goed verloopt.
  • De Provincie is in gesprek met het Ministerie van Defensie over de mogelijkheden voor windturbines binnen radarbeperkingen.
  • Met de netbeheerders zijn we in gesprek over versnelling van de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Waarbij we verkennen hoe een toekomstig energiesysteem eruit zou kunnen zien. Dit moet passen bij een klimaatneutrale samenleving in 2050 en onze ruimtelijk-economische opgave.

De voortgang binnen de werkgroepen, thema’s en coalities binnen de RES

Ook werken we aan projecten op het gebied van besparing en duurzame warmte. Een totaaloverzicht van de voortgang in de projecten binnen de RES is terug te vinden op pagina 20 van de Voortgangsrapportage RES. Ook op https://www.energieregiomre.nl/uitvoering/default.aspx is meer informatie terug te vinden over de projecten.

De ontwikkeling in de manier van samenwerken binnen de RES

Om de ambitie uit de RES mogelijk te maken, werken gemeenten samen en samen met andere maatschappelijk partners in ‘coalitions of the willing’ aan verschillende projecten en onderzoeken. We zijn steeds in gesprek hoe we deze samenwerking slimmer kunnen organiseren.