Energiestrategie

Uitgangspunten van het Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES MRE

Op gemeentelijk, subregionaal en regionaal niveau werken we samen aan de uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES). Om hier invulling aan te geven hebben we als regio een Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES opgesteld.

In het Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES hebben we de volgende uitgangspunten afgesproken:

  • Uitvoering staat voorop, in wisselende coalities en met lokaal eigenaarschap
  • Regionaal zorgen we voor verbinding, kennisdeling en monitoring
  • We maken strategische afspraken op regionaal niveau waar dat van meerwaarde is

Het Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES wordt in de zomer van 2022 aan alle colleges ter vaststelling voorgelegd.

Lees meer over het Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES op de website van de RES MRE.