Transitie

Provinciale Subsidieregeling Samenwerking Integrale Gebiedsontwikkeling in voorbereiding

Naar verwachting zal de provincie Noord-Brabant voor de zomer de 1e tranche Subsidieregeling Samenwerking Integrale Gebiedsontwikkeling openstellen. Deze regeling vloeit voort uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het Nationaal Strategisch Plan (NSP). De regeling wordt op dit moment uitgewerkt. Grote lijnen: samenwerkende partijen in een afgebakend gebied kunnen een twee subsidies aanvragen: één voor planvorming en één voor uitvoering van een gebiedsontwikkeling. Het project moet bijdragen aan minimaal 1 van de volgende doelstellingen uit het NSP:

  1. SO4: Bijdragen aan de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, onder meer door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de koolstofvastlegging te verbeteren en duurzame energie te bevorderen;
  2. SO5: Bevordering van de duurzame ontwikkeling en het efficiënte beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht, onder meer door de afhankelijkheid van chemische middelen te verkleinen;
  3. SO6: Bijdragen tot het tot staan brengen en ombuigen van biodiversiteitsverlies, tot versterking van ecosysteemdiensten en tot de instandhouding van habitats en landschappen.

De procedure voor het aanvragen van een subsidie voor planvorming (max. 40.000 euro) is laagdrempelig, maar kent mogelijk maar een korte openstellingsperiode. Voor uitvoeringsplannen wordt per regio een bedrag van ongeveer 2,3 miljoen euro uitgetrokken. De provincie gaat er vooralsnog van uit dat dit naar 1 project per regio gaat. Een en ander moet echter nog nader uitgewerkt worden. Advies is om in ieder geval zo snel mogelijk de voorbereidingen te treffen voor een mogelijke aanvraag. Openstelling 2e tranche is nu beoogd in 2027.