Gulbergen header

Informatiebrief over Gulbergen

Beste raadsleden

Op 27 mei 2022 hebben wij u via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken in het project Landgoed Gulbergen.

In die brief hebben wij de geschiedenis van het project toegelicht en aangegeven waar wij nu staan in het proces: In februari 2022 is het participatietraject gestart met een online informatiebijeenkomst die vervolgens op YouTube 379 keer is bekeken. Vervolgens hebben wij met ca. 150 betrokkenen gesproken tijdens klankbordgesprekken, openbare bewonersavonden en 1-op-1 gesprekken. Ook leverde een groot aantal belangstellenden input via een online vragenlijst ( 276). De uitkomsten van dit traject zijn nu vastgelegd in een participatieverslag. Naast het Participatieverslag ontvangen wij op dit moment nog steeds reacties van burgers. Ook al deze opmerkingen worden bewaard en meegenomen in het vervolgtraject. Wij zoeken voortdurend de dialoog want we vinden het belangrijk om in gesprek te blijven met een ieder die na- en mee wil denken over de toekomst van het Landgoed.

Het Participatieverslag is aangeboden aan de Stuurgroep, de Adviescommissie Gulbergen en het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten dit verslag vrij te geven. De participanten kiezen, kort samengevat, voornamelijk voor een ontwikkeling waarin Gulbergen een hoofdzakelijk recreatieve bestemming krijgt, met veel aandacht voor de natuur en het landschap. In feite een combinatie van twee door MRE neergelegde ontwikkelmogelijkheden. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om het resultaat van de participatie als vertrekpunt te kiezen voor het maken van een voorkeursvariant. Daarnaast dient het voorkeursscenario budgettair neutraal te kunnen worden ontwikkeld.

De komende periode zal onderzocht worden in hoeverre deze combinatie van twee varianten waarschijnlijk met de nodige programmatische en ontwerpaanpassingen, mede aangedragen uit het participatieproces, meer uitvoerbaar te maken is . Daarnaast zullen we ook de mogelijkheid van externe kostendragers en van investerings- en exploitatiesubsidies moeten onderzoeken.

Het projectteam heeft opdracht gekregen een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren met de hiervoor genoemde uitgangspunten. Naar verwachting zullen we eind 2022 de resultaten hiervan kunnen presenteren.

Hieronder is schematisch het vervolgproces weergegeven.

Proces gulbergen

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang. Dit kunt u ook volgen op de website www.gulbergen.nl.

Het Participatieverslag is beschikbaar via de volgende link: Landgoed Gulbergen | Metropool Regio Eindhoven

Met vriendelijke groet,

namens het Dagelijks Bestuur van de
Metropoolregio Eindhoven,
Frank van der Meijden,
portefeuillehouder Landgoed Gulbergen.

Lees hier de brief als PDF.