Gulbergen header

In gesprek over nieuwe toekomst voor Gulbergen

Metropoolregio Eindhoven (MRE) ontwikkelt in samenspraak met betrokkenen, omwonenden en belangstellenden een plan voor Landgoed Gulbergen. Het gebied krijgt een nieuwe toekomst. De komende weken voert MRE daarover gesprekken met bewoners, bedrijven, verenigingen en andere betrokkenen en belangstellenden. Op 24 februari 2022 ging het participatietraject van start met een online informatiebijeenkomst. De online informatiebijeenkomst is terug te kijken. Iedereen is vanaf nu welkom om mee te praten en denken over de mogelijke ontwikkelrichtingen voor Gulbergen.

Landgoed Gulbergen is een groene zone in de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen. Het gebied is zo’n 325 hectare groot en ligt tussen de steden Eindhoven en Helmond. Ooit was het een vuilstort, nu is het een groen, landschappelijk gebied, dat geliefd is bij onder meer golfers, wandelaars en fietsers.

Eén plan voor Gulbergen

De 21 gemeenten in MRE zijn verantwoordelijk voor de ‘eeuwigdurende nazorg’ voor de voormalige vuilstort, een verantwoordelijkheid die MRE op termijn overdraagt aan de provincie. Het beheer van het gebied lag lange tijd bij Attero, totdat MRE eind 2020 de erfpachtovereenkomst beëindigde. MRE staat nu als eigenaar van het gebied zelf aan de lat voor de beoogde gebiedsontwikkeling.

Frank van der Meijden, burgemeester van Laarbeek en namens MRE portefeuillehouder voor de ontwikkeling van Gulbergen: “De 21 gemeenten in MRE willen het landgoed een nieuwe toekomst geven. We gaan niet kleine stukjes van het gebied een bestemming geven, maar we maken een integraal plan voor het hele gebied. We willen dat zo doen dat alle belanghebbenden en partijen zich gehoord en gezien voelen.”

Het plan voor de toekomst van Gulbergen moet een plan zijn dat kan rekenen op draagvlak van bewoners, bedrijven, bezoekers en andere belanghebbenden. Maar ook een plan dat aantrekkelijk is voor een marktpartij om uit te voeren. Ook moet het aansluiten bij wat er kan, mag en past in Gulbergen. De Omgevingsvisie van de provincie en de grondgebiedgemeenten, Geldrop-Mierlo en Nuenen, bijvoorbeeld. Maar ook de in het gebied aanwezige plant- en diersoorten, het watersysteem, het verkeer over de weg, water en spoor, financiële kaders, milieueisen en andere wet en regelgeving spelen mee. “Dat is een uitdagende, complexe, maar vooral mooie klus, vervolgt Van der Meijden. “Gulbergen ligt als een groene pit midden in het stedelijk gebied. Het gebied heeft ongekend veel potentie als stadspark voor de regio. Daar willen we samen echt iets goeds van maken.”

Vier ontwikkelrichtingen voor noordelijk deel Gulbergen

In 2021 liet MRE een brede ruimtelijke verkenning naar de mogelijkheden op Gulbergen uitvoeren, daarmee zijn de planologische kaders en randvoorwaarden helder. Naast een recreatief karakter, kan het gebied ook andere bestemmingen krijgen. In een deel van het gebied, ten noorden van de spoorlijn zijn, behalve natuurontwikkeling, ook andere functies mogelijk. De Metropoolregio werkte vier mogelijke ontwikkelrichtingen uit voor dit deel van het gebied:

  • Een energielandschap met windmolens en zonnepanelen
  • Aanplant van verschillende soorten bos
  • Een thematisch vakantiepark met vakantiewoningen
  • Een landschappelijk woonconcept in twee varianten:
    • Hoevewonen met kleinschalige natuurinclusieve landbouw
    • Landschappelijk wonen geïntegreerd in de natuur.

De vier ontwikkelrichtingen bieden gespreksstof voor het participatieproces. Ook varianten of een combinatie van ontwikkelrichtingen zijn wellicht mogelijk. Bekijk de video over de ruimtelijke verkenning. En zie onderaan dit bericht voor de ruimtelijke verkenning van het gebied.

Meepraten en -denken

MRE wil in de gesprekken die de komende weken plaatsvinden bevindingen, ideeën en aanvullingen ophalen die van belang kunnen zijn voor de verdere planuitwerking voor het gebied. Meepraten en -denken kan op verschillende manieren. De online informatiebijeenkomst op 24 februari 2022 dient als aftrap, zodat alle betrokkenen over dezelfde informatie beschikken voor de gesprekken die daarna volgen. Vervolgens kunnen belangstellenden schriftelijk input leveren door een online vragenlijst in te vullen, of zich aanmelden voor één van de gespreksavonden op 28 maart 2022 in Geldrop en 31 maart 2022 in Nuenen. Dat kan via www.gulbergen.nl. Daarnaast vinden gesprekken plaats met groepen mensen met een gelijksoortig belang, zoals bewoners en ondernemers in het gebied zelf, organisatoren van activiteiten, natuurpartijen, enzovoort. Ook vinden individuele gesprekken plaats met bewoners en organisaties die direct te maken krijgen met de ontwikkeling van Gulbergen.

Voorkeursscenario

In het najaar van 2022 kiest het Dagelijks bestuur van MRE, in goed overleg met onder meer de grondgebiedgemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen, één voorkeursscenario. Bij die keuze speelt de inbreng uit het participatietraject een belangrijke rol. Ook spelen drie criteria mee bij de afweging: wat is de maatschappelijke meerwaarde van het te kiezen scenario? In hoeverre draagt het bij aan de gebiedsambities en hoe zit het met de financiële haalbaarheid? De opdracht van de 21 gemeenten in MRE is namelijk om met een kostenneutraal plan te komen, wat betekent dat de opbrengsten van de verkoop aan een marktpartij de kosten voor de aankoop en de planvorming moeten dekken. Het voorkeursscenario wordt voor besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de MRE, nadat de gemeenteraden van de 21 gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze geven. Vervolgens kan de aanbestedingsprocedure starten om het voorkeursscenario in de markt te zetten.