Subsidie

Gezocht: nieuw lid voor de adviesgroep Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds van Metropoolregio Eindhoven ondersteunt innovatieve samenwerkingsprojecten die door partijen uit de Triple Helix in de Brainport regio worden uitgevoerd. Dens, Mantispectra, Cellcius en Leydenyar zijn enkele bekende partijen in de regio die we in het verleden met een aanjaagsubsidie op weg hebben geholpen. Jaarlijks wordt er door de 21 regiogemeenten een budget van ruim 2 miljoen euro beschikbaar gesteld om projecten te ondersteunen die de economische structuur van de regio versterken en tegelijkertijd bijdragen aan oplossingen voor de enorme opgaven waar de regio voor staat.

Voor de advisering over de ingediende Stimuleringsfonds-aanvragen aan het Dagelijks Bestuur, maakt de Metropoolregio Eindhoven gebruik van een onafhankelijke Adviesgroep. De leden van de Adviesgroep beoordelen aanvragen voor het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven. Deze Adviesgroep is samengesteld, rekening houdend met ‘Triple Helix’ (bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid), ‘Geografische spreiding’ (stedelijk gebied, A2-gemeenten, Kempen en Peel) en ‘Inhoudelijke focus’ (technologie, gebiedsgerichte economie en bedrijfskunde).

Binnen de Adviesgroep is een positie beschikbaar gekomen voor een Adviesgroep lid met het Triple Helix aandachtsgebied bedrijfsleven. Daarom is de Metropoolregio Eindhoven op zoek naar geschikte kandidaten om zitting te nemen in de Adviesgroep. Het lidmaatschap van de Adviesgroep is onbezoldigd.

Om op een goede, onafhankelijke manier zitting te kunnen nemen in de Adviesgroep, moeten de leden voldoen aan de volgende criteria:

 • Heeft zitting op persoonlijke titel
 • Is op actieve wijze zakelijk, dan wel maatschappelijk betrokken bij Zuidoost-Brabant
 • Heeft aantoonbare affiniteit met de economische ontwikkeling van Zuidoost-Brabant
 • Geniet autoriteit in zijn/haar vakgebied
 • Brengt kennis mee die complementair kan zijn aan de aanwezige kennis in de Adviesgroep.
 • Is minimaal 3 keer jaar een dagdeel beschikbaar voor het fysiek bijwonen van de Adviesvergadering van de Adviesgroep, waaraan voorafgaand de ingediende projectaanvragen individueel worden beoordeeld
 • Kan voorafgaand aan vergaderingen van het Dagelijks Bestuur adviseren over ingediende verzoeken mbt vaststelling, wijziging begroting en verlenging looptijd

Specifiek voor de beschikbare vacature gelden de volgende criteria:

 • Heeft een duidelijke binding met de pijler bedrijfsleven binnen de triple helix
 • Heeft 10+ jaren ervaring met ondernemerschap en/of de begeleiding van ondernemerschap
 • Heeft affiniteit met de commercialisatie van nieuwe methoden en/of technieken
 • Bezit een uitgebreid netwerk binnen het bedrijfsleven van Zuidoost-Brabant

Iedere kandidaatstelling moet zijn voorzien van een korte motivatie Met name organisaties of individuen die een geschikte kandidaat kennen, worden uitgenodigd om kandidaten voor te dragen. Een voordracht dient uiteraard te zijn afgestemd met de beoogde kandidaat. Geselecteerde kandidaten zullen worden benaderd voor een gesprek met een afvaardiging van de Adviesgroep en de programmamanager Stimuleringsfonds. De gesprekken worden gevoerd op 29 februari a.s. in de ochtend.

Wij verzoeken u mogelijke kandidaten aan ons voor te dragen door het sturen van een e-mail met naam en bereikbaarheidsgegevens van de kandida(a)t(en) met korte motivatie aan b.luijten@metropoolregioeindhoven.nl. De sluitingsdatum voor het indienen van een motivatie is 22 februari 2024. Voordrachten zullen uiteraard vertrouwelijk behandeld worden. 

Mocht u nog vragen hebben over deze vacature, dan kunt u contact opnemen met programmamanager Bas Luijten via b.luijten@metropoolregioeindhoven.nl of via 040-259 45 96.