Een dynamisch netwerk

Concept-Samenwerkingsakkoord 'In goede banen'

Op 23 november 2022 is namens het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio het concept-Samenwerkingsakkoord aangeboden voor zienswijzen aan de 21 gemeenten.

Met dit concept-Samenwerkingsakkoord geven we samen invulling aan de drie belangrijkste vragen voor de toekomst van de regio. Hoe gaat de unieke samenwerking in onze regio verder? Zowel tussen de 21 gemeenten als tussen Rijk, provincie, bedrijfsleven en kennisinstellingen? Hoe kunnen we de welvaart, het succes van Brainport, verbreden naar het welzijn van alle inwoners, ook wanneer het economisch succes zo snel blijft gaan? En hoe kunnen wij vanuit onze unieke positie, in een internationale context, bijdragen aan het versterken van de strategische positie van Nederland en Europa? Kortom, hoe kunnen we de ontwikkelingen die op onze regio afkomen 'in goede banen' leiden, zodat ook volgende generaties hetzelfde niveau van welzijn mogen ervaren.

De inhoudelijke hoofdopgaven in het Samenwerkingsakkoord

Zuidoost-Brabant groeit snel. De regio maakt een schaalsprong door, die in goede banen moet worden geleid. Tegelijkertijd is het belangrijk om een nieuwe balans in het landelijk gebied te vinden en de kwaliteit daarvan te verbeteren. Dit resulteert in vijf strategische hoofdopgaven waar we in onze regionale samenwerking de focus op leggen. Dit zijn: schaalsprong wonen en ruimte, toekomstbestendig mobiliteitssysteem, toekomstbestendig energiesysteem, vitaal economisch systeem en vitaal landelijk gebied. Deze vijf hoofdopgaven dragen in samenhang bij aan de brede welvaart van de complete regio en haar inwoners. Brede welvaart is het perspectief bij het zoeken naar oplossingen voor de opgaven in de regio.

Urgentie regionale opgaven

Met deze vijf hoofdopgaven geven we niet alleen invulling aan de regionale ontwikkeling en de wijze waarop rijk en provincie in toenemende mate de regio aanspreekt. Deze zijn ook in lijn met de reacties van een grote meerderheid van de 21 gemeenten in het proces dat is doorlopen (o.a. ambitiedocument, bouwstenennotitie en conferenties). De strategische opgave 'schaalsprong wonen en ruimte' is daarbij als een van de meest urgente regionale opgaven benoemd en daarom ook toegevoegd aan het concept-Samenwerkingsakkoord.

Zienswijzetraject en vaststelling akkoord

Volgens de gemeenschappelijke regeling wordt dit concept-Samenwerkingsakkoord voor zienswijzen voorgelegd aan de 21 gemeenteraden. Zij kunnen tot 2 februari 2023 hun zienswijzen op het voorliggende concept-Samenwerkingsakkoord geven. Deze zienwijzen worden op 13 februari 2023 besproken in het Dagelijks Bestuur en op basis daarvan wordt het al dan niet aangepaste concept-Samenwerkingsakkoord voor vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van 1 maart 2023.

Verder lezen:

Lees hier het concept-Samenwerkingsakkoord (PDF) en de aanbiedingsbrief (PDF).