Transitie

Biobased bouwen in onze regio

Bouwen met biobased materialen heeft vele voordelen: het gebruik van milieubelastende, niet-circulaire materialen wordt vermeden, het draagt bij aan het verlagen van CO2-uitstoot, het kan met materialen van dichtbij én het is een impuls voor nieuwe verdienmodellen in het landelijk gebied. Hoe mooi het ook klinkt: productie en verwerking van biobased materialen in de bouw staat nog in de kinderschoenen. Om de markt van biogrondstoffen in de bouw snel op te schalen heeft de Rijksoverheid de doelen, activiteiten en organisaties die nodig zijn beschreven in de Nationale Aanpak Biobased Bouwen. Op initiatief van de koplopers Vitaal landelijk gebied vindt op dit moment een verkenning plaats van de kansen van biobased teelten voor onze regio. De afgelopen tijd zijn gesprekken gevoerd met diverse stakeholders, zoals gemeenten, provincies, producenten en afnemers. De opgedane kennis en reflecties worden op dit moment verwerkt in een plan van aanpak dat terugkomt op het portefeuillehoudersoverleg Landelijk Gebied op 22 mei aanstaande.

  • Bestuurlijk opdrachtgevers: Rik Thijs en Joep van de Ven
  • Ambtelijke contactpersonen: Chantal van den Eijnden en Wendela de Ridder (team MRE)
  • Uitvoering: Beeckk Ruimtemakers