Transitie

Regionale inbreng op startbijeenkomst Brabants Programma landelijk gebied

Op 2 februari jl. is een delegatie vanuit onze regio aanwezig geweest bij de Brabantbrede bijeenkomst in het kader van het Brabants Programma landelijk gebied, afgekort het BPLG. Naast een afvaardiging van de Metropoolregio Eindhoven waren er 6 vertegenwoordigers vanuit de diverse subregio’s aanwezig.

Lees- en kijktip: van deze dag is een sfeerverslag gemaakt in de vorm van een digitaal magazine.

Alle provincies hebben van het Rijk de opdracht gekregen om voor 1 juli een gebiedsplan 1.0 op te stellen. Er moet dus in korte tijd heel veel gebeuren. Op uitnodiging van de provincie Noord-Brabant waren een kleine honderd vertegenwoordigers van provincie, regio, gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties aanwezig bij de startbijeenkomst in De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel.

Behalve op inhoud, is ook gekeken naar het proces om te komen tot het gebiedsplan. De provincie kiest voor de opstelling van het gebiedsplan voor een gelaagde participatie:

- Bestaande overlegstructuren over de transitie van het landelijk gebied worden zoveel mogelijk benut voor het bestuurlijke gesprek over het BPLG. Dat zijn: Stuurgroep GGA, Brabantbrede Tafel Stikstof, Bestuurlijk Overleg Transitie Landbouw Bestuurlijk Overleg Natuur, overleg GS en waterschappen.

- Daarnaast zet de provincie extra in op twee schaalniveaus:

  1. het overleg met de vier regio’s in een verbrede samenstelling met gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties en landbouw-, milieu-, natuur- en landschapsorganisaties.
  2. de zeventien bestaande GGA-gebieden; die praten mee over de invulling van het maatregelenpakket in de gebieden. Hierbij is ook NOVEX-gebied De Peel betrokken.

Bijeenkomst BPLG 2 febr 2023