Transitie

Portefeuillehouders Transitie Landelijk Gebied kijken terug en blikken vooruit

De regionale portefeuillehouders Transitie Landelijk Gebied hebben bij hun laatste bijeenkomst teruggekeken op de afgelopen vier jaar, en vooruitgeblikt naar de komende jaren. Geconstateerd is dat er samen veel is bereikt. Genoemd zijn onder meer: de regionale vaststelling van het Streefbeeld, de aanwijzing van NOVI gebied de Peel, de verbinding stad-land, de onderlinge samenwerking, maar ook het opgebouwde externe (lobby)netwerk.

Geadviseerd wordt om in de komende jaren het Streefbeeld nog meer als gezamenlijk kompas te gebruiken, hierover vaker tot besluitvorming te komen en concrete resultaten te laten zien. Daarnaast is het belangrijk elkaar te blijven inspireren met kennisbijeenkomsten, bijvoorbeeld waar het gaat om het stimuleren van agrariërs tot verduurzaming van bedrijfsvoering.

Welke kansen geven de plannen van Rijk en EU onze regio?

Vanuit EU en Rijk komen de komende jaren vele miljarden beschikbaar om de uitdagingen in de landbouw en natuur aan te pakken. Voor een belangrijk deel liggen die opgaven in onze regio. Daarom is het goed om met een procesvoorstel inzichtelijk te maken hoe we als regio zo efficiënt en effectief mogelijk de vruchten kunnen plukken van deze programma’s. Het regionaal portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied heeft in december hiervoor opdracht gegeven aan het Team-MRE.

Er moeten 2 dingen gebeuren:

  • inzichtelijk maken wat er aan kansen, mogelijkheden en ontwikkelingen op ons af komt (informatievraagstuk);
  • bepalen welke interventies nodig zijn om deze kansen en mogelijkheden te kunnen verzilveren (organisatievraagstuk).

Aan het Team-MRE is gevraagd het informatievraagstuk in beeld te brengen. Voor wat betreft de organisatie vinden de bestuurders het belangrijk dat (naast Rijk en provincie) gemeenten in positie worden gebracht om regelingen en gebiedsgerichte aanpakken mee vorm te geven. Immers, gemeenten kunnen maatwerk leveren. Dit vraagt een goede lobby via diverse tafels (provincie, VNG, Rijk).

We moeten als regio klaarstaan zodat we deze opdracht aankunnen. De beperkte ambtelijke capaciteit is hierbij een knelpunt. Daarvoor zullen de samenwerkende gemeenten zelf een oplossing moeten aandragen. Als opties zijn genoemd: de inrichting van een regionale projectorganisatie, of de inzet van een expertise-team.

Hoe scherpen we ons regionaal Streefbeeld aan?

20201001 Afbeelding1 voor Nb PG

Het regionaal onderzoek naar Brede Welvaart gaf ons het advies om ook ons Streefbeeld te monitoren. Dus dat gaan we doen. En bij het zoeken naar geschikte indicatoren gaan we uiteraard uit van reeds beschikbare data en we kijken om ons heen wat anderen aan monitoring doen. Als het lukt om ons Streefbeeld te monitoren, dan zijn we ook in staat om ons Streefbeeld te vullen met kwantitatieve doelen. Zodra we een verbeterslag hebben weten toe te brengen aan ons Streefbeeld, dan leggen we dat aangepaste Streefbeeld ter vaststelling voor aan de nieuwe gemeenteraden.

Wat betekent de Brabantse Bosstrategie voor ons?

Brabantse Bosstrategie

Door de provincie Noord-Brabant is de Brabantse Bosstrategie geschreven. Maar de vraag is welke rol voor gemeenten in deze strategie is weggelegd. Daarom hebben studenten van de HAS in het kader van hun Minor-Ruimteproef hier onderzoek naar gedaan. Daarnaast hebben ze het groot en omvangrijk Brabantse boekwerk terug weten te brengen naar 1 infographic.

Het regionaal portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied stelt voor om de Brabantse Bosstrategie te agenderen op de eerstvolgende Omgevingsdag, om met de provincie afspraken te maken wat elke gemeente kan doen om de door de provincie opgetekende bos-ambities te realiseren.

Bekijk hier de infographic Brabantse Bosstrategie als PDF.

Benieuwd wat er de laatste jaren in de MRE is gerealiseerd?

In januari 2022 hebben we het MRE Magazine uitgegeven. Een magazine waarin we laten zien wat de resultaten zijn van onze samenwerking. Want na drie jaar uitvoering van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is het tijd om terug te blikken. Wat is er bereikt op de vier thema's? En hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? Lees hier het magazine als PDF. Of blader er door heen.