Nieuwsbrief

Nieuws over regionaal thema Transitie Landelijk Gebied

20220704 Afbeelding 1 Nieuwsbrief PG

In opdracht van de 21 samenwerkende gemeenten hebben Bureau Buiten en Wing een verkenning gedaan naar een nieuwe economische structuur voor het landelijk gebied. Het gaat in de verkenning om inzicht in de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de huidige economische structuur van het landelijk gebied. Het moet leiden tot vernieuwende inzichten en perspectieven voor onze bewoners en ondernemers in ons buitengebied. De verkenning dient ons te inspireren.

Daarnaast heeft BRO samen met PON/Telos in opdracht van de Metropoolregio Eindhoven een essay geschreven over voedselkringloop. De MRE onderzoekt hierbij wat de rol kan zijn van overheden in de verduurzaming van voedselketens en hoe dit de onderlinge relatie van stad-land kan versterken.

Het schaalniveau van MRE is groot genoeg om interventies te plegen die effect hebben, en klein genoeg dat 'je elkaar nog kent'. En op dit schaalniveau moeten we keuzes maken over tal van onderwerpen die in ons buitengebied spelen.

20220704 Afbeelding 2 Nieuwsbrief PG

Er zijn zeker kansen in het buitengebied van de Metropoolregio Eindhoven voor nieuwe boeren, betere beeldkwaliteit en beter landschap. En het buitengebied is een kraamkamer voor kleine ondernemers. De studies gaan over ruimtegebruik, en over economisch perspectief bieden in een zoektocht naar een gewenste transitie. Want niet alles kan zomaar overal, soms zijn keuzes nodig. Keuzes waarbij ook het huidige landschap een rol speelt.

We zien veel Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s), en deze gebouwen moeten worden gesloopt of er moet een andere invulling dan agrarisch aan worden toegekend. Maar willen we dan ICT, retail en/of logistieke dozen in het buitengebied, of juist niet?

Gemeenten hebben een rol in het aanwijzen agrarische gebieden, het verbinden van partijen, het faciliteren van transitie, bereikbaarheid, landschap, klimaatadaptatie, eventuele koppelkansen, ambassadeurschap en inclusiviteit. En ze maken daarbij onderscheid in twee typen ondernemers in de transitie: zij die niet kúnnen veranderen en zij die niet goed geëquipeerd zijn. Het gaat uiteindelijk om landschap verwaarden, waarbij we bijvoorbeeld bij leisure moeten kijken naar een heel jaar en niet naar een klein seizoen. En recreatie en leisure hebben als randvoorwaarde een betere beeldkwaliteit en een beter landschap.

De verkenning en het essay vormen één verhaal, met twee kanten van een zandloper. Enerzijds is er de duurzame schaalsprong in de regio met werken, wonen en mobiliteit, en anderzijds kan dit niet zonder een nieuwe balans in het landelijk gebied.

20220704 Afbeelding 3 Nieuwsbrief PG

Gezamenlijk overleg portefeuillehouders Transitie landelijk gebied en Economie MRE

Op 23 juni jl. kwamen in Prinsenhof in Best de portefeuillehouders Transitie landelijk gebied en Economie bij elkaar voor een gezamenlijk overleg. Aanleiding hiervoor waren twee studies die relevant zijn voor beide opgaven: de verkenning naar kansen voor nieuwe economische structuur in het buitengebied en het essay over de regionale voedselkringloop. Om als regio optimaal in te kunnen spelen op de kansen vanuit beide studies is een integrale blik op deze onderwerpen essentieel.

Bestuurlijke functies Transitie landelijk gebied worden in september bepaald

In de bestuurlijke samenwerking op transitie landelijk gebied (TLG) hebben we de afgelopen 4 jaren naast een voorzitter en vice-voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg ook gewerkt met een koplopersgroep. Vanuit alle subregio’s was een bestuurder in deze koplopersgroep afgevaardigd. Omdat de formatie nog niet in alle gemeenten is afgerond, is de aanmeldtermijn verlengd tot 20 juli. Dit betekent dat we in het portefeuillehoudersoverleg TLG van 29 september a.s. de voorzitter, vice-voorzitter en de leden van de koplopersgroep TLG kiezen. Tevens wordt dan de regionale vertegenwoordiging in bovenregionale overleggen besproken.

Toelichting op proces Mest

20220704 Afbeelding 4 Nieuwsbrief PG

Projectleider Henk Gerbers van de provincie nam de portefeuillehouders mee in de stand van zaken rond het proces Mest. Onlangs is door Gedeputeerde Staten de 80% versie van de Uitvoeringsagenda Mest vastgesteld. Kringlooplandbouw, gezonde bodem en mestverwaarding zijn hierin belangrijke uitgangspunten. Naar verwachting wordt eind dit jaar de definitieve uitvoeringsagenda Mest vastgesteld. Vervolgens wordt het PlanMER Mest opgesteld; dit moet in 2023 klaar zijn. Fons d’Haens neemt vanuit onze regio deel aan de maatschappelijke begeleidingsgroep voor het mestproces. Pieter van Geel is sinds kort voorzitter van deze maatschappelijke begeleidingsgroep. Ook zal hij waarschijnlijk een rol spelen bij het opstellen van de PlanMER en bij het oplossen van overlastlocaties. De provincie beseft dat goede communicatie rondom het thema mest essentieel is. Er komt een tool waarmee gemeenten hun inwoners kunnen informeren.

MEET AND CONNECT: Bijeenkomst Europarlementariërs 1 juli 2022

20220704 Afbeelding 5 Nieuwsbrief PG

Europarlementariërs Toine Manders en Mohammed Chahim hebben op 1 juli jl. gesproken met de bestuurders vanuit de regionale thema’s Transitie Landelijk Gebied en Economie. Suzan Klein Gebbink was hierbij dagvoorzitter. Siegfried Willems, coördinator POP3 en GLB-NSP provincie Noord-Brabant, heeft iedereen bijgepraat over het Nationaal Programma Landelijk Gebied en Europese fondsen. Vanuit het perspectief van de regio en de actualiteit van regionale vraagstukken in het landelijk gebied. Met een interactief gesprek is tot slot gesproken over de regionale opgaven in relatie tot de EU. We hebben een Streefbeeld, vastgesteld door alle 21 gemeenteraden. Dat is ‘ons verhaal’. Dat verhaal noemen we: Brainport Buiten. En dat verhaal moeten we vertellen in Europa, wetende: 'Europa, dat zijn wij'.

In een volgende Nieuwsbrief en via andere kanalen vertellen we hierover meer, wordt vervolgd!