In de hele regio goed wonen

Het bijzondere van onze regio is de diversiteit: stad en platteland, toptechnologie en maakindustrie, natuur en cultuur. Ook in het woningaanbod en in de woonmilieus willen we dat terug zien. Een gevarieerd aanbod aan woningen en een aantrekkelijke woonomgeving is namelijk belangrijk voor de economische groei in onze regio. We moeten alle woonkwaliteiten optimaal benutten en ieders eigen identiteit behouden en versterken. Zo wordt het een sterke complete regio.

 

Regionale Begrippenlijst Wonen en woningmarkt-onderzoek

De Regionale Begrippenlijst Wonen 2018 bevat definities van relevante thema’s voor de regionale woningmarkt en de verschillende woningmarktpartijen. Op dit moment wordt één keer per drie jaar een woningmarktonderzoek gedaan naar de woonbehoeften van de inwoners van onze regio. Daarnaast zijn er onderzoeken gedaan naar de behoefte aan zorgwoningen en de grootte van de sociale woningvoorraad. Ook het Kenniscluster Wonen Zuidoost-Brabant deelt via www.kwzb.nl verschillende analyses van de regionale woningmarkt.

 

Update

In 2017 is de bestuurlijke samenwerking in de Metropoolregio geëvalueerd en zijn aanbevelingen gedaan, die zijn opgenomen in het Evaluatierapport. Naar aanleiding hiervan is gestart met een proces om de intergemeentelijke bovenlokale samenwerking te stroomlijnen, het proces Update Metropoolregio Eindhoven. Uitgangspunt hierbij is dat opgaven eenduidig en op het passende schaalniveau worden opgepakt. Dat leidt niet alleen tot stroomlijnen (slagkracht / eigenaarschap) van de intergemeentelijke samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven, maar óók in de subregio’s.
De thema’s waarmee we focus willen aanbrengen in de opgaven voor de Metropoolregio Eindhoven zijn vastgelegd door het Algemeen Bestuur in een Ambitiedocument. Daarin staat dat de Metropoolregio Eindhoven zich gaat richten op de thema’s 1) Economie, 2) Mobiliteit, 3) Energietransitie en 4) Transitie landelijk gebied.

 

Het aanbrengen van focus houdt dus ook in dat Metropoolregio Eindhoven het primaat van de thema’s van de huidige Werkplaatsen Strategie Ruimte, Wonen, Arbeidsmarkt en Bedrijventerreinen en Detailhandel aan andere organisaties wil laten. Niet omdat deze onderwerpen onbelangrijk zijn, maar omdat ze effectiever, efficiënter en eenduidiger kunnen worden belegd bij subregio’s, gemeenten of organisaties als waterschappen, werkbedrijven, GGD, Brainport Development of Omgevingsdienst.

 

 

Contactpersoon

170424_BDJ4288_Hans

Hans van de Louw

Netwerkregisseur040 2594 564 ...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn