Kwaliteiten stad én platteland ontwikkelen

Dit is de regio waar het gebeurt: hier is warmte en we worden aangestoken door goede ideeën. We zijn een regio van contrasten, en dat maakt onze regio zo bijzonder. Je bent snel in de stad of juist in het groen, er is cultuur én natuur.  En daar moeten we gebruik van maken, want de verschillen maken ons als geheel compleet. Als we dat verder kunnen versterken, groeit de regio. Startpunt daarvoor zijn de kwaliteiten die er al zijn.

 

Integrale strategie ruimte

In de Integrale Strategie Ruimte staat hoe de gemeenten gezamenlijk de economische kracht en de kwaliteit van het vestigingsklimaat van de Brainportregio ruimtelijk gaan ondersteunen.

Het is een ambitie-, inspiratie- en kansendocument; een basis van waaruit we op verschillende niveaus (lokaal, (sub)regionaal en bovenregionaal) werken aan opgaven op het gebied van de leefbaarheid, vitaliteit en bereikbaarheid van onze regio. We beschrijven erin de ruimtelijke hoofdstructuur in onze regio voor de komende twintig jaar en een heldere consequente lijn in de verdere ontwikkeling van de regio. We presenteren dus geen eindbeelden, maar proberen op onderdelen de ambitie en de norm te benoemen.

 

De Integrale Ruimtelijke Strategie is geen boekwerk, maar een interactieve website. Op deze manier is de strategie goed te raadplegen en makkelijk bij te houden.

 

In december 2017 is de Integrale Strategie Ruimte voor alle 21 gemeenteraden vastgesteld. Bekijk de Integrale Strategie Ruimte zoals die door de raden is vastgesteld.

 

beeld_MRE_816px300

 

Waar gaat het over?

Bij de aanbieding aan de 21 gemeenteraden is een toelichtend filmpje gemaakt:

 

 

Deelnemers Werkplaats Strategie Ruimte

 

 
Mathijs Kuijken(voorzitter) Gemeente Bergeijk / Kempen
Lucas van Grinsven ASML
Bert-Jan Woertman TU/e
Didier Barrois Brainport Development 
Cees-Jan Pen  Fontys 
Pieter van Wesemael TU/e 
Hans van der Markt Design Academy Eindhoven 
Wilbert Seuren Gemeente Eindhoven / Stedelijk Gebied
Leon van de Moosdijk Gemeente Someren / Peel
Frits van der Wiel Gemeente Cranendonck / A2
Erwin Dacier Provincie Noord-Brabant
Peter Glas Waterschap De Dommel en Waterschap Aa en Maas
Peter van Dijk Agrarische Sector en Waterschap Aa en Maas

Update

In 2017 is de bestuurlijke samenwerking in de Metropoolregio geëvalueerd en zijn aanbevelingen gedaan, die zijn opgenomen in het Evaluatierapport. Naar aanleiding hiervan is gestart met een proces om de intergemeentelijke bovenlokale samenwerking te stroomlijnen, het proces Update Metropoolregio Eindhoven. Uitgangspunt hierbij is dat opgaven eenduidig en op het passende schaalniveau worden opgepakt. Dat leidt niet alleen tot stroomlijnen (slagkracht / eigenaarschap) van de intergemeentelijke samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven, maar óók in de subregio’s. De thema’s waarmee we focus willen aanbrengen in de opgaven voor de Metropoolregio Eindhoven zijn vastgelegd door het Algemeen Bestuur in een Ambitiedocument. Daarin staat dat de Metropoolregio Eindhoven zich gaat richten op de thema’s 1) Economie, 2) Mobiliteit, 3) Energietransitie en 4) Transitie landelijk gebied.

 

Het aanbrengen van focus houdt dus ook in dat Metropoolregio Eindhoven het primaat van de thema’s van de huidige Werkplaatsen Strategie Ruimte, Wonen, Arbeidsmarkt en Bedrijventerreinen en Detailhandel aan andere organisaties wil laten. Niet omdat deze onderwerpen onbelangrijk zijn, maar omdat ze effectiever, efficiënter en eenduidiger kunnen worden belegd bij subregio’s, gemeenten of organisaties als waterschappen, werkbedrijven, GGD, Brainport Development of Omgevingsdienst.

 

Contactpersonen 

Joan 300 x 450 Joan van Dijk
Netwerkregisseur040 2594 567 ...

 

Pieter 300 x 450 Pieter Goossens
Netwerkregisseur040-2594658 ...
   

Delen

FacebookTwitterLinkedIn