Bedrijventerreinen & detailhandel in balans

We organiseren kennisdeling, afstemming en waar nodig gezamenlijke lobby op relevante thema’s met betrekking tot kwaliteit en toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Duurzaamheid van bedrijventerreinen (bereikbaarheid, parkmanagement, biodiversiteit en energie/afvalstoffen) is in ieder geval een belangrijk thema. Op basis van een verkenning bepalen we in de loop van 2017 welke thema’s om extra inzet vragen.

In het najaar wordt over “het bedrijventerrein van de toekomst” een expertbijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de BZW en Fontys Hogescholen.

20171116 Blauw gebouw voor website wp detaialhandel
Samen kennis en informatie delen, en plannen en ambities afstemmen.
  • 21 Gemeenten
  • 750.000 Mensen
  • 1.366.000 m2 Winkelvloeroppervlakte

 

 

Een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven

De Metropoolregio Eindhoven heeft de ambitie om tot de sterkste economische regio’s in Europa te behoren. Om een economische wereldspeler te kunnen zijn, is het belangrijk dat de regio een excellent vestigingsklimaat heeft voor mensen en bedrijven. Op het gebied van bedrijventerreinen en detailhandel ligt de komende jaren een grote uitdaging om de concurrentiepositie van de regio te behouden en waar mogelijk te versterken. Een goede balans tussen vraag en aanbod van regionale werk- en detailhandelslocaties is essentieel. En dat is waar de werkplaats Bedrijventerreinen en Detailhandel zich hard voor maakt!

 

Wat doen we?

De werkplaats Bedrijventerreinen en Detailhandel bestaat uit twee teams: het team detailhandel en het team bedrijvenlocaties. Elk team wordt gevormd door wethouders (één uit elke subregio), kennisinstellingen, ondernemers en een vakinhoudelijke provincie- en gemeenteambtenaar. In deze teams stemmen we plannen en ambities tussen de verschillende subregio’s af en delen we kennis en informatie met elkaar.

 

Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het inhoudelijke beleid in de subregio’s zelf wordt ontwikkeld. We bevorderen dat de samenwerkende gemeenten op subregionaal niveau komen tot verdere afspraken die leiden tot een realistische planning van bedrijventerreinen en detailhandel.

 

De werkplaats kent twee speerpunten:

1)    een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven;

2)    een goede balans tussen vraag en aanbod van terreinen en locaties.

De primaire focus ligt hierbij op de kwaliteit van locaties. Kwaliteit is waar de regio op (inter)nationaal niveau het verschil kan maken. Hierdoor blijft de regio een aantrekkelijke vestigingsplaats voor het bedrijfsleven en kenniswerkers.

 

Ook zorgen we voor kennisdeling en afstemming tussen gemeenten en subregio’s, bijvoorbeeld door trainingen en congressen te organiseren. Goede afstemming is cruciaal, maar wel met een resultaatgerichte inslag.

 

Detailhandel

Na een intensief proces met ambtenaren, bestuurders, raadsleden en ondernemers heeft elke subregio in 2015 zijn eigen subregionale detailhandelsvisie vastgesteld. Deze visies zijn vervolgens de basis geworden voor de Regionale Detailhandelsvisie. In het najaar van 2015 zijn alle 21 gemeenteraden akkoord gegaan met de Regionale Detailhandelsvisie. De komende periode staat dan ook in het teken van de uitvoering van deze visie. Dit is nu het gezamenlijk uit te voeren beleid en bevat daartoe concrete afspraken. Met name betreft het afstemming van initiatieven met een bovenlokale impact, het inventariseren van knelpunten en het delen van kennis en informatie over actuele thema’s.

 

Het doel van de Regionale Detailhandelsvisie is te zorgen voor een goed voorzieningenniveau voor de inwoners van de regio en het versterken van de regionale en bovenregionale aantrekkingskracht van de regio. Dat houdt in dat de gemeenten zorgen voor een goede mix van winkels en andere voorzieningen, een aantrekkelijk verblijfsmilieu en goede bereikbaarheid en slim inspelen op de internetdetailhandelstrends en ontwikkelingen.

 

Op dit moment wordt in samenwerking met Fontys een tussentijdse evaluatie Toepassing Regionale Detailhandelsvisie uitgewerkt.  In het najaar worden de resultaten daarvan bekend.

Daarnaast is er een koopstromenonderzoek in gang gezet. De vervolgacties worden met gemeenten en lokale partijen voorbereid. Ook de resultaten van dit onderzoek worden verwacht in het najaar.

 

PietMachielsen tijdelijkPiet Machielsen,
Bestuurlijk trekker Werkplaats Detailhandel

 

 

 

Bedrijventerreinen

We organiseren kennisdeling, afstemming en waar nodig gezamenlijke lobby op relevante thema’s met betrekking tot kwaliteit en toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Duurzaamheid van bedrijventerreinen (bereikbaarheid, parkmanagement, biodiversiteit en energie/afvalstoffen) is in ieder geval een belangrijk thema. Op basis van een verkenning bepalen we in de loop van 2017 welke thema’s om extra inzet vragen.

In het najaar wordt over “het bedrijventerrein van de toekomst” een expertbijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de BZW en Fontys Hogescholen.

 

Deelnemers

Wil je weten wie er allemaal meedenken en -werken in de werkplaats Bedrijventerreinen en Detailhandel? Klik dan hier voor de deelnemerslijst.

 

Contactpersoon

Ans Leloux Ans Leloux
Netwerkregisseur
040 2594 611...

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn