Bijdragen aan een sterke arbeidsmarkt

De regionale economie groeit op topsnelheid. De crisis, die in 2008 begon, lijkt definitief voorbij. En een periode van economische groei kondigt zich aan. Een groei in rendement én een groei in werkgelegenheid. Maar daar zit een knelpunt, want onze regionale arbeidsmarkt wordt ook in een hoog temp krapper, bevestigen CBS en UWV. De krapte is op alle niveaus merkbaar. In de hightech sector nemen de tekorten aan zowel engineers als vakmensen toe. Projecten kunnen met moeite worden uitgevoerd. Maar ook in de bouw en logistiek is er sprake van een tekort aan mensen.

Naast deze uitdaging op korte termijn is er ook een uitdaging op middellange termijn. De vierde industriële revolutie staat voor de deur. Door digitalisering en robotisering zal de komende 20 jaar de inhoud van alle banen veranderen, op alle niveaus en in alle sectoren. Hoe ondersteunen wij onze inwoners in de race tussen technologie en onderwijs om straks de skills te hebben om mee te blijven doen op de arbeidsmarkt. 

 

Robotisering/digitalisering

Alle banen gaan er anders uitzien binnen nu en 10 jaar.

 

Er moet op korte termijn een actie-agenda voor de Metropoolregio Eindhoven komen rond het thema robotisering/digitalisering en de gevolgen hiervan voor arbeidsmarkt en onderwijs in de regio. Het is belangrijk om bedrijven en inwoners in de regio handvaten te geven om effectief om te gaan met de gevolgen van digitalisering en robotisering. Het van de grond krijgen van living labs met nieuwe vormen van leren is een van de belangrijke punten van die actie-agenda. De werkwijze is daarbij het zetten van kleine haalbare stappen aan de hand van pilots (trial and error) en de geslaagde experimenten overdragen aan externe samenwerkingspartners.

Dat het opstellen van de actie-agenda nodig is voor de regio, was de conclusie van bijeenkomst van de werkplaats op donderdag 7 september jl.

 

Een leven lang leren / werkzekerheid

Afbeelding2 DirkAfbeelding1 Natascha, hoogte 500

De Werkplaats legt de focus op de analyse van een aantal gesignaleerde knelpunten op het gebied van arbeidsmarkt, te beginnen met het thema ‘Werkzekerheid en een leven lang leren’. De werkplaats Arbeidsmarkt wil in drie bijeenkomsten over dit thema scherp krijgen hoe wij als overheid onze burgers daarbij het best kunnen toerusten. Het doel is om na deze bijeenkomsten een concrete aanpak voor de komende jaren te hebben.

 

Hiernaast zie je Natascha en Dirk. Zij zullen in hun leven blijvend geconfronteerd worden met overgangen tussen werk, zelfstandigheid, studie en privé. Een baan voor het leven bestaat in de toekomst niet meer. Hoe kunnen wij hen toerusten voor die nieuwe werkelijkheid in deze eeuw? Dat is de uitdaging van de werkplaats Arbeidsmarkt!

 

Update

In 2017 is de bestuurlijke samenwerking in de Metropoolregio geëvalueerd en zijn aanbevelingen gedaan, die zijn opgenomen in het Evaluatierapport. Naar aanleiding hiervan is gestart met een proces om de intergemeentelijke bovenlokale samenwerking te stroomlijnen, het proces Update Metropoolregio Eindhoven. Uitgangspunt hierbij is dat opgaven eenduidig en op het passende schaalniveau worden opgepakt. Dat leidt niet alleen tot stroomlijnen (slagkracht / eigenaarschap) van de intergemeentelijke samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven, maar óók in de subregio’s.
De thema’s waarmee we focus willen aanbrengen in de opgaven voor de Metropoolregio Eindhoven zijn vastgelegd door het Algemeen Bestuur in een Ambitiedocument. Daarin staat dat de Metropoolregio Eindhoven zich gaat richten op de thema’s 1) Economie, 2) Mobiliteit, 3) Energietransitie en 4) Transitie landelijk gebied.

 

Het aanbrengen van focus houdt dus ook in dat Metropoolregio Eindhoven het primaat van de thema’s van de huidige Werkplaatsen Strategie Ruimte, Wonen, Arbeidsmarkt en Bedrijventerreinen en Detailhandel aan andere organisaties wil laten. Niet omdat deze onderwerpen onbelangrijk zijn, maar omdat ze effectiever, efficiënter en eenduidiger kunnen worden belegd bij subregio’s, gemeenten of organisaties als waterschappen, werkbedrijven, GGD, Brainport Development of Omgevingsdienst.

 

Contactpersoon

Paul 300 x 450 Paul van Leeuwen
Netwerkregisseur040 2594 596 ...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn