Evaluatie bestuurlijke samenwerking

Een korte terugblik op de evaluatie

Net voor de zomervakantie 2017 is het rapport van Berenschot opgeleverd met de resultaten van de bestuurlijke evaluatie. Daarna hebben alle gemeenteraden zich hierover uitgesproken, en zij konden zich vinden in de resultaten van de evaluatie. Dat betekent dat we nu aan de slag gaan om met de resultaten de samenwerking te verbeteren.


In het evaluatierapport is geconcludeerd dat  de netwerksamenwerking weliswaar aan kracht heeft gewonnen maar dat er te weinig betrokkenheid is geweest bij de overgang naar de nieuwe samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven. De gemeenten hebben niet dezelfde doelstelling met betrekking tot de samenwerking. Op basis van de conclusies in het rapport adviseert bureau Berenschot daarom om in te zetten op:
1) een fundamentele herijking (koersbepaling) van de samenwerking op inhoud en vorm en
2) het doorvoeren van enkele ‘quick wins’.

 

Lees het persbericht.

Download het evaluatierapport over de bestuurlijke samenwerking.

 

Reacties gemeenteraden

De gemeenteraden konden tot 1 oktober hun reactie geven op het evaluatierapport. Uit de reacties van de gemeenteraden blijkt dat iedereen zich kan vinden in de bevindingen en aanbevelingen uit het rapport. Het procesvoorstel en de aanbevelingen worden breed onderschreven. De gemeenten zien ook het belang van regionaal samenwerken. Een aantal gemeenten geeft ook aan in het verbeterproces een actieve rol te willen vervullen. Dat is een stevige basis om door te gaan en de samenwerking te verbeteren. De keuze om van start te gaan met de inhoud en vervolgens de structuur te bepalen wordt breed onderschreven. De voorkeur is uitgesproken voor het uitbreiden van het Dagelijks Bestuur met vertegenwoordigers uit de subregio’s voor de begeleiding van het veranderproces (een stuurgroep).


Bekijk het totaaloverzicht van de reacties van alle gemeenteraden.

 

Snel verkennende gesprekken

Rode draad in het evaluatierapport is het gebrek aan eigenaarschap op de samenwerking. Daarom zijn direct na de zomervakantie verkennende gesprekken gevoerd met alle leden van het Algemeen Bestuur, de gemeentesecretarissen, Raadstafel21 en de raadsleden tijdens de raadsledenbijeenkomst. Al deze gesprekken hebben bijgedragen aan het  bepalen van de koers door het Algemeen Bestuur.In het kort zag het proces tussen januari en eind oktober er zo uit:

 

Plaatje 1 proces tot 1 november

 

Algemeen Bestuur 1 november

Op 1 november heeft het Algemeen Bestuur in een werksessie de richting van het verbeterproces bepaald door te praten over:

-       instellen van een Stuurgroep

-       de scope van het herijkingsproces

-       de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen in het herijkingsproces (met name rolverdeling tussen colleges en raden)

-       het benodigde tempo in het proces (doorlooptijd)

  

Contact

Barbara 300x450 Barbara Marcus
Procesmanager 040 2594 558b.marcus@metropoolregioeindhoven.nl

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn