Evaluatie

Evaluatie bestuurlijke samenwerking

Bij de start van de Metropoolregio Eindhoven in 2015, is afgesproken om na twee jaar de nieuwe samenwerking te evalueren. Daarom is bureau Berenschot in januari 2017 een evaluatie gestart en is net voor de zomervakantie 2017 het rapport met de resultaten van de bestuurlijke evaluatie opgeleverd.

Evaluatierapport

In het evaluatierapport is geconcludeerd dat de netwerksamenwerking weliswaar aan kracht heeft gewonnen maar dat er te weinig betrokkenheid is geweest bij de overgang naar de nieuwe samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven. De gemeenten hebben niet dezelfde doelstelling met betrekking tot de samenwerking. Op basis van de conclusies in het rapport adviseert bureau Berenschot daarom om in te zetten op:
1) een fundamentele herijking (koersbepaling) van de samenwerking op inhoud en vorm en
2) het doorvoeren van enkele ‘quick wins’.

Lees het persbericht. Download het evaluatierapport over de bestuurlijke samenwerking.

Reacties gemeenteraden

De gemeenteraden konden tot 1 oktober 2017 hun reactie geven op het evaluatierapport. Uit de reacties van de gemeenteraden blijkt dat iedereen zich kan vinden in de bevindingen en aanbevelingen uit het rapport. Het procesvoorstel en de aanbevelingen worden breed onderschreven. De gemeenten zien ook het belang van regionaal samenwerken. Een aantal gemeenten geeft ook aan in het verbeterproces een actieve rol te willen vervullen. Dat is een stevige basis om door te gaan en de samenwerking te verbeteren. De keuze om van start te gaan met de inhoud en vervolgens de structuur te bepalen wordt breed onderschreven. De voorkeur is uitgesproken voor het uitbreiden van het Dagelijks Bestuur met vertegenwoordigers uit de subregio’s voor de begeleiding van het veranderproces (een stuurgroep).


Bekijk het totaaloverzicht van de reacties van alle gemeenteraden.

Update

Uit de reacties op de evaluatie is gebleken dat de gemeenten regionaal willen samenwerken, maar dat ze vinden dat de manier waarop veel beter kan. Daarom is op 1 januari 2018 de Update gestart, een verbetering van de samenwerking. Een Stuurgroep met bestuurders uit de regio begeleidt het proces van de Update.