Subsidie

Team MRE

De 21 gemeenten zijn de samenwerking, zij zijn Metropoolregio Eindhoven. In MRE werken ambtenaren, burgemeesters, wethouders en raadsleden van de 21 gemeenten samen. Iedereen voelt zich naast onderdeel van de eigen gemeente ook deel van de regio. Team MRE zorgt dat die samenwerking goed loopt.

Team MRE faciliteert en organiseert de samenwerking tussen de gemeenten.

Ze zorgt dat het MRE-netwerk sterk is en dat het netwerk waar nodig uitgebreid wordt met nieuwe partijen. Elkaar ontmoeten is daarbij essentieel, alleen dan ontstaat er ‘lokal buzz’: energie waaruit nieuwe dingen ontstaan.

De 21 gemeenten zijn de samenwerking, daarom is Team MRE beperkt van omvang. Het bestaat uit deskundige, professionele en flexibele medewerkers. Medewerkers stellen het regiobelang voorop, denken vanuit de samenhang in de regio en zijn verder neutraal. Team MRE en de taken veranderen mee met de tijd en de nieuwe opgaven, net zoals MRE zelf.

Soms wordt Team MRE gezien als dé regionale samenwerking. Dit is niet zo, de 21 gemeenten zijn dé samenwerking. Het team is wel de etalage voor de MRE en is daardoor soms het eerste aanspreekpunt of functioneert het als vertegenwoordiging van de Metropoolregio Eindhoven.

Procesregie

Wat Team MRE doet, is ‘Procesregie’: het ontwerpen en organiseren van het proces van onze samenwerking. Dit gebeurt oplossingsgericht en dus flexibel, want afhankelijk van de opgave werkt Team MRE op een andere manier.

Wat doet Team MRE concreet?

Belangen op tafel

Om te zorgen dat de samenwerking effectief is, bedenkt en organiseert Team MRE dat de diverse belangen, meningen, perspectieven, ideeën op tafel komen en dat die samenkomen in een breed gedragen voorstel. Ze bedenkt het besluitvormingsproces voor de regionale opgaven en ondersteunt daarop de lokale besluitvorming.

Schakelpunt

Daarbij wordt er ook voor gezorgd dat er goed contact is met de andere overheden (provincie en Rijk) en met partijen zoals kennisinstellingen, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties. Het Team MRE organiseert dat zij aan tafel zitten als dit nodig is en dat er betrokkenheid bij hen is bij onze regio. Het kan nodig zijn voor informatie, het verbinden en afstemmen van inhoudelijke agenda’s, besluitvorming of voor financiering. Team MRE is daarmee een schakelpunt tussen gemeenten, andere overheden en partijen.

Kennisdeling en -ontwikkeling

Om de samenwerking echt te laten slagen en om de resultaten te behalen wordt er ook veel geïnvesteerd in gemeenschappelijke kennisdeling en ontwikkeling. Elkaar weten te vinden en met elkaar in gesprek gaan om gezamenlijk de koers te bepalen. Daarbij is het nodig dat we allemaal hetzelfde kennisniveau hebben, dat we dezelfde woorden gebruiken en elkaar dus letterlijk en figuurlijk verstaan.

Signaleren ontwikkelingen

De gemeenten stellen elke 4 jaar een samenwerkingsakkoord op. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn op relevante onderwerpen, signaleert Team MRE die en zorgt dat die onderwerpen aandacht krijgen van de gemeenten en dat de nieuwe ontwikkelingen een plaats krijgen op de agenda en in de regionale strategie. Zo spelen we steeds in op actuele ontwikkelingen en zo blijven we innoveren en voorbereid op de toekomst.

In onderstaande infographic vind je de medewerkers van Team MRE en de thema's waarmee zij zich bezig houden. Wil je contact met één van ons? Bel dan naar: 040 259 45 94.

Team MRE Ambtelijke Ondersteuningsorganisatie Metropoolregio 20220727 JPEG