Update Metropoolregio Eindhoven

We gaan werken aan samenwerken

 

Een korte terugblik op de evaluatie

Net voor de zomervakantie 2017 is het rapport van Berenschot opgeleverd met de resultaten van de bestuurlijke evaluatie. Daarna hebben alle gemeenteraden zich hierover uitgesproken, en zij konden zich vinden in de resultaten van de evaluatie. Dat betekent dat we nu aan de slag gaan om met de resultaten de samenwerking te verbeteren.


In het evaluatierapport is geconcludeerd dat  de netwerksamenwerking weliswaar aan kracht heeft gewonnen maar dat er te weinig betrokkenheid is geweest bij de overgang naar de nieuwe samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven. De gemeenten hebben niet dezelfde doelstelling met betrekking tot de samenwerking. Op basis van de conclusies in het rapport adviseert bureau Berenschot daarom om in te zetten op:
1) een fundamentele herijking (koersbepaling) van de samenwerking op inhoud en vorm en
2) het doorvoeren van enkele ‘quick wins’.

 

Download het evaluatierapport over de bestuurlijke samenwerking.

 

Reacties gemeenteraden

De gemeenteraden konden tot 1 oktober hun reactie geven op het evaluatierapport. Uit de reacties van de gemeenteraden blijkt dat iedereen zich kan vinden in de bevindingen en aanbevelingen uit het rapport. Het procesvoorstel en de aanbevelingen worden breed onderschreven. De gemeenten zien ook het belang van regionaal samenwerken. Een aantal gemeenten geeft ook aan in het verbeterproces een actieve rol te willen vervullen. Dat is een stevige basis om door te gaan en de samenwerking te verbeteren. De keuze om van start te gaan met de inhoud en vervolgens de structuur te bepalen wordt breed onderschreven. De voorkeur is uitgesproken voor het uitbreiden van het Dagelijks Bestuur met vertegenwoordigers uit de subregio’s voor de begeleiding van het veranderproces (een stuurgroep).


Bekijk het totaaloverzicht van de reacties van alle gemeenteraden.

 

Snel verkennende gesprekken

Rode draad in het evaluatierapport is het gebrek aan eigenaarschap op de samenwerking. Daarom zijn direct na de zomervakantie verkennende gesprekken gevoerd met alle leden van het Algemeen Bestuur, de gemeentesecretarissen, Raadstafel21 en de raadsleden tijdens de raadsledenbijeenkomst. Al deze gesprekken hebben bijgedragen aan het  bepalen van de koers door het Algemeen Bestuur.In het kort zag het proces tussen januari en eind oktober er zo uit:

 

Plaatje 1 proces tot 1 november

 

Algemeen Bestuur 1 november

Op 1 november heeft het Algemeen Bestuur in een werksessie de richting van het verbeterproces bepaald door te praten over:

-       instellen van een Stuurgroep

-       de scope van het herijkingsproces

-       de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen in het herijkingsproces (met name rolverdeling tussen colleges en raden)

-       het benodigde tempo in het proces (doorlooptijd)

 

De Stuurgroep

In de Stuurgroep zijn alle subregio’s vertegenwoordigd. Met elkaar zijn zij er verantwoordelijk voor dat het juiste proces doorlopen wordt waardoor de 21 gemeenten zich weer kunnen verbinden aan de inhoudelijke ambitie en opgaven van de regionale samenwerking. En dat daarbij een model van samenwerking wordt gekozen waarin men vertrouwen heeft.

De stuurgroepleden zijn de verbindingsschakel met de subregio’s. Zo is er een directe interactie tussen de Stuurgroep en de subregio’s en de gemeenten. Dit is essentieel voor het slagen van dit proces.

Om het eigenaarschap te versterken is er voor gekozen dat het proces om de samenwerking te verbeteren in “eigen beheer” wordt uitgevoerd. Alleen waar nodig betrekt de stuurgroep externe ondersteuning bij onderdelen van het proces.

Op maandag 13 november kwam de stuurgroep voor het eerst bij elkaar. De volgende vergaderingen zijn op 4 december en 15 januari 2018.


In de stuurgroep zitten:

 

500Foto Stuurgroep 171113_BDJ7416Van links naar rechts: Piet Machielsen (Kempen), Hans Gaillard (Stedelijk Gebied), Wilbert Seuren (Eindhoven), Elly Blanksma (DB),  John Jorritsma (DB) en Jannet Wiggers (seceretaris).
Paul Verhoeven (A2-gemeenten) en Joan Briels (De Peel) ontbreken op de foto.

 

 

Ambtelijke werkgroep

De Stuurgroep wordt ondersteund door een ambtelijke werkgroep. Per subregio is er een ambtelijke vertegenwoordiger afgevaardigd. Deze ambtelijke werkgroep zal, samen met de ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven, het verbeterproces uitwerken, voorbereiden, organiseren, schrijven, adviseren voorbereiden en begeleiden. Ook de leden van de ambtelijke werkgroep zijn de verbindingsschakel met de collega’s in de subregio’s.

In de ambtelijke werkgroep zitten.

 

500 Foto werkgroep 171114_BDJ7531 (2)Vlnr: Lucien Panken (Eindhoven), Sietske van der Velden (Metropoolregio), Stijn Smeulders (A2-gemeenten), Jannet Wiggers (directeur Metropoolregio), Ton Pulles (De Kempen), Barbara Marcus (Metropoolregio), Marjan van den Hoogenhoff (Stedelijk Gebied), Thomas Voncken (Metropoolregio),  Wim Geboers (Stedelijk Gebied), Linda van Gerwen (Metropoolregio) Niki Vintcent (De Peel), J-L Withaar (Metropoolregio). Natasja Wijnen (Helmond) en Ab Oosting (Metropoolregio) ontbreken op de foto. 

 

Draagvlak en snelheid gaan hand in hand

De Stuurgroep vindt het belangrijk dat het proces om de samenwerking te verbeteren gezamenlijk, met de 21 gemeenten, wordt doorlopen en dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om hieraan vorm en inhoud te geven. De Metropoolregio Eindhoven is van ons allemaal. Tegelijkertijd is het voor het slagen van het proces ook van belang dat tempo wordt gehouden. Zowel het Algemeen Bestuur als de Stuurgroep werken er aan om voor het zomerreces van 2018 een nieuwe Regionale Agenda en aangepaste governance in procedure bij de gemeenten te brengen.

Voor het proces zijn daarom vier uitgangspunten geformuleerd:

•       Het proces moet zorgen voor resultaat met draagvlak en eigenaarschap.

•       Het is een dynamisch proces, geen project. De uitkomst is nog niet bekend.

•       Alle deelnemers zijn aan zet; halen en brengen is eigen verantwoordelijkheid.

•       We gebruiken ook het informele circuit om te toetsen en draagvlak te organiseren

Het verbeterproces bestaat uit een aantal fases. 

 

650schema fases

Wat gebeurt er op de korte termijn

Op dit moment werkt de Stuurgroep samen met de ambtelijke werkgroep aan een plan van aanpak voor het verbeterproces. De Stuurgroep legt het plan van aanpak voor dit proces ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur op 13 december. Het proces tot 13 december ziet er als volgt uit: 

Plaatje 2 proces tot 13 december

 

Startbijeenkomst voor alle gemeenten op 13 december

Op 13 december wordt het plan van aanpak voor het verbeterproces vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Meteen daarna wil de Stuurgroep het vervolgproces aan u presenteren. Daarom nodigen we u van 17.00 tot 18.00 uur uit bij Van der Valk in Eindhoven. De Stuurgroep zal u dan bijpraten over hoe we samen de bestuurlijke samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven gaan verbeteren. Deze bijeenkomst is voor bestuurders, gemeenteraadsleden, griffiers en ambtenaren. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging.

 

 

Contact

Barbara 300x450 Barbara Marcus
Procesmanager 040 2594 558b.marcus@metropoolregioeindhoven.nl

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn