GGA Mobiliteit en Innovatie

In de provincie Noord-Brabant wordt op het gebied van verkeer en vervoer regionaal samengewerkt in de vorm van Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer (GGA). Voor de regio’s worden jaarlijks middelen voor de aanpak van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid beschikbaar gesteld via de Subsidieregeling Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Brabant. Deze provinciale middelen komen beschikbaar via een jaarlijks op te stellen Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP). Het RUP bevat gemeentelijke projecten van regionaal belang waarvoor subsidie wordt aangevraagd uit de Subsidieregeling Verkeer en Vervoer van Brabant.

 

De GGA-taak voor onze regio is ondergebracht bij de Metropoolregio Eindhoven.

De ‘GGA-coördinator’ zorgt voor de verbinding en afstemming tussen de provincie, Rijkswaterstaat, en de regiogemeenten, en coördineert de regionale samenwerking op het gebied van de uitvoering van het gehele mobiliteitsbeleid. De uitvoerende taken die eruit voortvloeien liggen bij de gemeente(n), en in uitzonderingsgevallen bij de ‘GGA-coördinator’ zoals een gezamenlijk abonnement op de verkeersonveiligheidscijfers, regionale verkeersveiligheidsacties, het regelen van regionaal overleg rondom omleidingsroutes, of het laten maken van een regionale fietsnetwerkkaart.

 

Binnen de GGA van onze regio vindt het overleg plaats met de gemeenten via het Poho (overleg van de 21 portefeuillehouders, waar ook provincie en Rijkswaterstaat aanschuiven) en TOVER (overleg vakinhoudelijke medewerkers van de 21 gemeenten, ook met provincie en Rijkswaterstaat, en de waar nodig andere partners). De ‘GGA-coördinator’ zorgt hiervoor, maar zorgt er ook voor dat er specifieke regionale mobiliteitsoverleggen worden georganiseerd als dat nodig is.

 

 

Vergaderdata

Raadpleeg kalender/kalender archief voor meer informatie over de vergaderingen.

 

Werkplaats

Op het onderwerp Mobiliteit en Innovatie is er een aparte werkplaats. Lees meer over deze werkplaats.

 

Contactpersonen

 Metro_18022_BDJ8070_Nelleke

 

Nelleke Knipscheer

Netwerkregisseur

040 2594 588...

 

Berry 300 x 450 Berry de Jong
Netwerkregisseur
040 2594 566...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn

Gerelateerde berichten

Bus dus

Prachtig fietsweer

Bijeenkomsten

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 2 juli 2018

Bijeenkomst colleges en raden 4 juli 2018