Algemeen Bestuur 18 maart 2020

De agenda:

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda van de vergadering
 3. Vaststellen notulen d.d. 18 december 2019 en overzicht Toezeggingen
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Voorstel invullen vacatures Adviescommissie Gulbergen, Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en Algemene vergadering Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant
 6. Rondvraag en sluiting

 

Kennisuitwisseling
Op 18 december 2019 is het Werkprogramma 2020 door uw bestuur vastgesteld. De Metropoolregio Eindhoven richt zich nu op de uitvoering. Twee thema’s zijn uitgelicht, waarop een nadere toelichting zal worden gegeven:

Thema Economie
Brede Welvaart – door prof.dr.ir. Harry Lintsen Emeritus hoogleraar, afdeling industriële engineering & innovatiewetenschappen, technologie, innovatie en maatschappij

Het onderwerp Brede Welvaart staat hoog op de politieke agenda. Ook in onze regio. Hierbij gaat het om een brede blik op het meten van economische groei en welvaart.

Thema Transitie Landelijk Gebied
Streefbeeld landelijk gebied – door Marinus Biemans, vicevoorzitter Transitie Landelijk Gebied

Het Regionaal Streefbeeld voor ons landelijk gebied is opgesteld en onlangs voor vaststelling door de gemeenteraden aangeboden aan de gemeenten. Hiermee komen we tot een gezamenlijk en gedragen toekomstbeeld voor het landelijk gebied in de Brainportregio.

 

Afmelden
Als u verhinderd bent, kunt u dit bij voorkeur voor 18 maart a.s. doorgeven aan Helmi Leijen
(040 – 25 94 527 / ...).

Data informatie:

18 maart 2020 | 17:00 - 18:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn