Dagelijks Bestuur 11 november 2019

A1. Besluitenlijst 7 oktober 2019

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 7 oktober 2019.

BESLUIT:
Akkoord. N.a.v.

Er zal op korte termijn een overleg met de 4 adviseurs en Elly Blanksma worden ingepland om van gedachten te wisselen over de invulling van de agenda van het DB. De gesprekken van Ton Pulles met de 4 adviseurs kan als input dienen.

 

A4. Besteding middelen en vrijgeven documenten binnen vastgesteld werkprogramma Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Voorgesteld wordt de volgende lijn vast te stellen:
1) Besteding middelen werkprogramma

 • voorzitter portefeuillehoudersoverleg sondeert (op voorstel koplopersgroep) de bestemming van de middelen binnen het eigen thema in het vastgestelde werkprogramma bij het  portefeuillehoudersoverleg. 
 • Dagelijks Bestuur bewaakt de inhoudelijk en financiële voortgang van het werkprogramma met behulp van de planning en control cyclus.
 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg legt over de besteding van de middelen uit het vastgestelde werkprogramma via de planning en control documenten verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.
 • Indien de voorzitter voorziet dat de uitgaven het vastgestelde budget gaan overschrijven brengt de voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg het Dagelijks Bestuur tussentijds op de hoogte.
   

2) Vrijgave documenten werkprogramma

 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg consulteert het Dagelijks Bestuur m.b.t. de integraliteit en consistentie van het voorstel vanuit het samenwerkingsakkoord en het werkprogramma.
 • Na gebleken integraliteit en consistentie brengt de voorzitter portefeuillehoudersoverleg het voorstel (namens het portefeuillehoudersoverleg) in procedure bij de gemeenten.
 • Het voorstel wordt vanuit de Metropoolregio verstuurd.

BESLUIT:

Akkoord.

 

A5. Voorbereiding agenda ontwikkeldag Zuidoost-Brabant 19 december 2019

VOORSTEL:

 • Kennisnemen van concept-agenda ontwikkeldag 19 december.
 • Integraal delen van concept agenda ontwikkeldag in afzonderlijke portefeuillehoudersoverleggen.

BESLUIT:

Akkoord waarbij opgemerkt wordt dat het DB het van groot belang vindt dat de ontwikkeldag doorgaat en dat de Metropoolregio regie neemt op het tot stand komen van de agenda.

Tevens wil het DB dat het dossier “economie en Brainport” ook een vast onderwerp wordt op de ontwikkeldag.

 

A6. Adviezen m.b.t. eindafrekening, looptijdverlenging en aangehouden aanvragen Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

1.Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

- Eindhoven High Tech Accelerator
- Transit Brabant
- Plasma on Print
- Designed Around You - roadmap Talent Hub Design
- Haalbaarheid Brainport Cyber Weerbaarheid Centrum
- Low Cost Smart Robotics for Agrifood
- Open Machine Programming Framework

2.In te stemmen met de verzoeken tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor de projecten:

- Keurmerk Duurzaam Ketelvervanging
- Ontwikkeling hightech KI afvulmachine en zakjesmachine voor de varkenssector
- Arion Rehabilitatie Tool

3.In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de eerder aangehouden projecten:
- Haalbaarheidsstudie op afstand bestuurbaar camerasysteem € 24.875
- Vriezen of Vers € 49.500

BESLUIT:
Akkoord m.u.v. “Keurmerk Duurzame Ketelvervanging”, “ontwikkeling hightech KI afvulmachine” en “Haalbaarheidsstudie afstand bestuurbare camerasystemen” vanwege gebrekkige toelichting/onderbouwing.

 

A7. Terugkoppeling bespreking Stimuleringsfonds in portefeuillehoudersoverleg Economie
d.d. 12 september 2019

VOORSTEL:

De heer Steenbakkers geeft aan de hand van bijgevoegde memo een terugkoppeling over het Stimuleringsfonds, zoals deze is besproken in het portefeuillehoudersoverleg Economie d.d. 12 september jl.

BESLUIT:

akkoord.

 

A8. Cofinanciering planMER Mestbewerkingslocaties

VOORSTEL:

 • Kennis nemen van het ingezette traject in het kader van de planMER Mestbewerkingslocaties.
 • Kennis nemen van het voornemen van de Koplopersgroep Transitie Landelijk Gebied om, na akkoord van het portefeuillehoduersoverleg op 28-11 a.s., een bedrag van € 50.000 uit het werkbudget Transitie Landelijk Gebied beschikbaar te stellen als cofinanciering voor de opstelling van de planMER.

BESLUIT:

Akkoord.

 

A9. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken en mededelingen.

BESLUIT:

Akkoord.

 

B1. Openbare besluitenlijst d.d. 7 oktober 2019

VOORSTEL:

Vaststellen openbare besluitenlijst
d.d. 7 oktober 2019.

BESLUIT:
akkoord.

 

B2. Positie lid dagelijks bestuur als adviseur versus lid algemeen bestuur

VOORSTEL:

 • Binnen de eigen gemeente door de gemeenteraad de betreffende adviseur aan te wijzen als plaatsvervangend AB-lid in plaats van 1e AB-lid.
 • Tot die tijd het plaatsvervangend lid van de desbetreffende gemeente plaats laten nemen in het AB.
 • Met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling te borgen dat de adviseurs als DB-leden worden aangewezen.
BESLUIT:
Akkoord.

 

B3. Agenda vergadering Algemeen Bestuur op woensdag 18 december 2019

VOORSTEL:

De agenda voor de komende vergadering van het Algemeen Bestuur voorbespreken.

BESLUIT:
Akkoord.

 

B5. Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven (peildatum 1 oktober 2019), inclusief begrotingswijziging

VOORSTEL:

 • Vaststellen Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2019.
 • Instemmen met bijgaand concept voorstel AB en agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2019.
BESLUIT:
Akkoord

 

Data informatie:

11 november 2019 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn