Dagelijks Bestuur 17 juni 2019

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur + adviseurs Metropoolregio Eindhoven d.d. 17 juni 2019

 

A0. Kennismaking met leden Raadstafel21

VOORSTEL: BESLUIT:
Er zijn afspraken gemaakt over de rollen en verwachtingen: De Raadstafel vervult een ambassadeursrol m.b.t. de Metropoolregio, wederzijdse informatie-uitwisseling over regionale dossiers, advisering en ondersteuning van de regionale processen. De Raadstafel21 neemt geen besluiten en brengt geen inhoudelijk advies uit. De bestuurlijk trekkers komen tenminste 1 maal per jaar een toelichting geven aan de Raadstafel21.  De Raadstafel21 wordt vanuit de Metropoolregio ondersteund als het gaat om de communicatie naar de raden, de griffiers worden betrokken bij de gewenste ondersteuning van de Raadstafel21.
E. Blanksma is voor de Raadstafel bestuurlijk aanspreekpunt.

 

A0a. Bijeenkomst Raadstafel21 26 juni en aanwezigheid portefeuillehouders

VOORSTEL:

Bespreken met de delegatie van de Raadstafel21 hoe zij de invulling van dit agendapunt zien.

BESLUIT:
Akkoord. De bestuurlijk trekkers zijn aanwezig bij de Raadtafel21 op 26 juni a.s.

 

A0b. Metropoolconferentie 9 oktober 2019

VOORSTEL:

 • Akkoord gaan met de opbouw van het programma.
 • Nadere invulling van de Metropoolconferentie d.d. 9 oktober 2019 bespreken met de delegatie Raadstafel21-leden.
BESLUIT:
Akkoord. Metropoolconferentie staat in het teken van het bespreken van het concept-werkprogramma 2020 als voorbereiding van de zienswijze van de gemeenten.

 

A1. Besluitenlijst 13 mei 2019

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst 13 mei 2019.

BESLUIT:
De besluitenlijst van 13 mei 2019 is vastgesteld.

 

A2. Agenda vergadering algemeen Bestuur op woensdag 26 juni 2019

VOORSTEL:

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

 1.    Opening
 2.    Vaststellen agenda van de vergadering
 3.    Vaststellen notulen d.d. 27 maart 2019 en overzicht Toezeggingen
 4.    Ingekomen stukken en mededelingen (v.k.a.):
  - proces voorbereiding Werkprogramma 2020
  - stand van zaken RHCe
  - Rapport Democratische legitimiteit bij interbestuurlijke samenwerking Bureau Berenschot 21 december 2018 en
  - Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2018
 5.   Voorstel vaststellen Jaarrekening 2018 Metropoolregio
 6.   Voorstel vaststellen beleidsmatige Bestuursrapportage, peildatum
  1 juni 2019 Metropoolregio
 7.   Voorstel vaststellen Begroting 2020 Metropoolregio
 8.   Rondvraag en sluiting

 

BESLUIT:

Akkoord. Er is nog onduidelijkheid m.b.t. de aanwezigheid van de adviseurs bij de AB-vergaderingen.

Afgesproken wordt dat de adviseurs in beginsel aanwezig zijn. Met de betreffende secretariaten zal dit worden gecommuniceerd.

De adviseurs zullen bij het AB van 26 juni aanwezig zijn om een korte toelichting te geven op de stand van zaken werkprogramma 2020.

 

A3. Ontwikkeldag 26 juni 2019

VOORSTEL:

 • Bespreken eerste analyse mogelijke hoofdboodschappen.
 • Kennisnemen van bijgevoegd programma

BESLUIT:

Akkoord. Benadrukt wordt dat het om een kennismaking gaat. Er is onduidelijkheid over de rolverdeling tussen de provincie en de Metropoolregio. De provincie is de uitnodigende partij. De Metropoolregio is één van de partijen naast de Waterschappen en de subregio’s/gemeenten. In dit geval van kennismaking is ook Brainport uitgenodigd.

 

A4. Adviezen portefeuillehouders financiën t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 26 juni 2019

VOORSTEL:

Instemmen met de concept-brief aan het Algemeen Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 26 juni 2019.

BESLUIT:

Akkoord. De commissie financiën heeft positief geadviseerd. M.b.t. de primitieve begroting 2020 wel met de opmerking dat het jammer is dat in deze begroting nog niet de nieuwe situatie is verwerkt. Dat de verwachting is dat  het werkprogramma 2020 leidt tot een aangepaste begroting.

 

A5. Mondelinge toelichting financieel kader Werkprogramma 2020 n.a.v. commissie Financiën door dhr. Kuijken

VOORSTEL:

Mondelinge toelichting.

BESLUIT:

Commissie Financiën heeft met elkaar gesproken over het financieel kader Werkprogramma 2020 zoals door het DB voorgenomen.

Ondertoon is dat het DB inhoud moet (gaan) geven aan de oproep tot een aangepaste sobere begroting 2020.

Het DB ondersteunt de in gang gezette lijn dat op basis van het inhoudelijke werkprogramma 2020 de begroting 2020 (inwonerbijdrage en omvang organisatie) wordt bepaald.

Uitgegaan wordt van het werkprogramma 2019 waarin reeds de 2,8 fte vacatureruimte is bevroren.

 

A6. Mondelinge terugkoppeling stand van zaken Werkprogramma 2020 door de voorzitters van de 4 thema’s

VOORSTEL:

Mondelinge toelichting.

BESLUIT:

De voorbereidingen verlopen goed. Geen bijzonderheden.

 

A7. Mondelinge terugkoppeling vergadering AvA Brainport 16 mei jl. door dhr. Steenbakkers

VOORSTEL:

Mondelinge toelichting.

BESLUIT:

In de AVA zijn de volgende zaken aan de orde geweest, c.q. de volgende zaken spelen:

-       de Brainportorganisatie gaat verhuizen.

-       bijdrage basisfinanciering vanuit het bedrijfsleven aan Brainport.

-       co-financiering Regiodeal en Actieagenda.

-       Brainport is er voor iedereen.

-       Beschikbare middelen t.b.v. cultuur.

-       permanente aandacht in het Poho voor de verbinding Brainportregio.

 

A8. Stand van zaken koersbepaling Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

Kennis nemen van de stand van zaken.

BESLUIT:

DB vraagt om strategische koers bepaling van het Stimuleringsfonds om daarmee draagvlak voor het fonds te behouden. Dit vraagt om herijking van het doel, aansluiting bij ontwikkelingen in de regio, de focus en de toekenningscriteria. De huidige regeling heeft nu te veel ruimte om ook ondersteunende organisaties te financieren.

 

A9. Adviezen Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage voor de projecten:

-  Tech & Play Plek

-  SportTech NextMove

-  Smart Floor

-  The Mothership: digitale muziekcreatie voor een breed publiek

-  Printable Electrodes Project

-  Smart Video I/O

-  Dataverzameling voor de Lightyear zonne-auto

-  Forward

-  Minuspicea

-  M52

-  Fresh Strips

-  SER-600 “Super Edge Rounding”

-  Smart Charging Hub

In te stemmen met verzoek tot verlenging van de looptijd buiten de reguliere termijnen voor het project:

-  Onderzoek Kempische Maakindustrie.

In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de projecten:

- Verkenning Smart Industry Fieldlab Data Science & Connectivity € 50.000

- Autonomous Solar Valet Parking € 50.000

- Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport €195.000

- BLEEPS € 50.000

- Chronosph3re € 120.000

- LOCALIZE € 50.000

- Project CORE € 50.000

- Eindhoven op de kaart: Een Community voor  Artificiele Intelligentie € 50.000

- Ontwikkeling RCCI met HPDI bij dieselmotoren € 50.000

- Mestverwerkingssysteem voor vermindering Ammoniakuitstoot € 50.000

- Elektrisch Cargo Platform € 50.000

- Self Supporting Sox € 49.000

- Een nieuwe stap in IML € 50.000

- MiCart € 50.000

- InQbator € 50.000

- Flexibele Robotica voor de voedselverwerking € 50.000

- Modulaire elektrisch aangedreven as voor campers en bedrijfsvoertuigen € 50.000

- Direct contact koeling via microkanalen met CO2 € 50.000

- Esp Next Level Ecologisch Science Park Eindhoven € 46.000

- Six blind men and the Elephant € 50.000

- Light Electric Vehicle Beta € 50.000

- Doorontwikkeling concept Kip caravans  € 30.000

- Happy Skinz € 50.000

- Sports Motion Capture € 50.000

Aan de houden voor nadere afstemming de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:

- Vriezen of Vers

- Medtech device for antimicrobial resistance detection

- The next generation SFELLA

- Forklift warehouse Management System

- Empathic safety System

- Haalbaarheidsstudie op afstand bestuurbaar camerasysteem

- Spelersontwikkelsysteem

- Qualified prototype en pilot met Brainport Industries

Af te wijzen de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:

- Aircision Metrology demo

- Commercie in MED Tech

- DryNights

- Material Expertise Lab voor 3D printen op textiel

- Liberty

- Magic Trailz

- Meer en ondernemende bèta docenten voor een sterke regio

- InSense

- Goals Motivatieplatform: Challenge Accepted

- Smart & Sustainable Production Building

- IconicDV Platform

Een volgende tender voor het Stimuleringsfonds per direct open te stellen, met een sluitingsdatum van 1 oktober 2019.

BESLUIT:

Het DB is besluitvormend orgaan en daarom onthouden de adviseurs zich van commentaar. In het vervolg worden deze voorstellen geagendeerd voor het “kleine” DB.

Akkoord m.u.v. het project Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport. Er wordt gevraagd om een nadere toelichting en onderbouwing.

 

A10. Stand van zaken koersbepaling NOVI

VOORSTEL:

 1.      Kennisnemen van de opdracht voor de 'regionale agenda transitie landelijk gebied Oost-Brabant, Noord- en Midden Limburg’.
 2.      Op 20 juni wordt de nationale omgevingsvisie (NOVI) vrijgegeven. Het gebied Oost Brabant krijgt daarin een bijzondere status. Het Rijk zal de opgaven in gebieden met deze status gaan ondersteunen. De stuurgroep voor de 'regionale agenda transitie landelijk gebied Oost-Brabant, Noord- en Midden Limburg’ zal een (ondersteunende) reactie op het NOVI gaan geven. U geeft mandaat aan Marinus Biemans in zijn rol als vicevoorzitter voor het thema Transitie Landelijk Gebied om mee te werken aan deze  reactie.

BESLUIT:

Akkoord. Bij de realisatie zal ook aansluiting worden gezocht met andere delen van de regio met een vergelijkbare problematiek. In casu De Kempen.

 

A11. Beleidsmatige Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2019 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Instemmen met de beleidsmatige Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 juni 2019 en deze op 26 juni 2019 ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

Data informatie:

17 juni 2019 | 09:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn