Dagelijks Bestuur 13 mei 2019

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 13 mei 2019

 

 

A1. Besluitenlijst 8 april 2019

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst 8 april 2019.

BESLUIT:
Akkoord.

 

A3. Planning werkprogramma 2020

VOORSTEL:

 • Akkoord gaan met het procesplan en uitgangspunten voor de totstandkoming van het Werkprogramma 2020.
 • Kennisnemen van de informatiebrief voor gemeenten over het Werkprogramma 2020.

BESLUIT:

Akkoord. Onderschreven wordt dat er druk zit op de planning. Omdat gekozen is voor handhaven van de afgesproken zienswijzeprocedure krijgt de  Metropoolregioconferentie een andere invulling. De Colleges en raden zijn hierover al bij brief van 25 april 2019 geïnformeerd.

Om de raden goed aangesloten te houden worden de voorzitter, vice-voorzitter en kleine afvaardiging van de Raadstafel21 uitgenodigd bij een extra DB die plaatsvindt voor 12 juni 2019. Doel is o.a. het bespreken van dit proces.

 

A5. Ontwikkeldag 26 juni 2019

VOORSTEL:

 • Kennisnemen van het concept-programma.
 • Verkennend bespreken van de inbreng van de Metropoolregio.
 • Notitie opstellen met daarin de algemene inbreng van de Metropoolregio en de inbreng vanuit de verschillende opgaven.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 B2. Adviezen m.b.t. eindafrekening, aangehouden aanvragen en besluitvorming na bezwaar Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

- Professionalisering Fablab Brainport: Fablab 2.0

- Power2Metal

- Certified scalable safe and secure ECU for mobility applications

- Herinrichting Weverijmuseum

- Lerend Leven in Brainport

- HumiTemp - industrieel

- Integrated Electronics for Photo Voltaics

- Verpakkingsmachine

- Brainport Smart District - Wijk van de Toekomst

- LINQ

- GO EU

- Pilot duurzaam De Hurk (HERZIENE VASTSTELLING!)

2. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de eerder aangehouden projecten:

- Holsterpleister € 19.600

- Flexwear € 50.000

3. Af te wijzen de aanvraag voor een cofinancieringsbijdrage voor het na bezwaar alsnog in behandeling genomen project:

- City As Living Lab Eindhoven

BESLUIT:

Akkoord. In dit verband wordt gevraagd om de stand van zaken m.b.t. de evaluatie van het Stimuleringsfonds zoals met de voorzitter en vice-voorzitter van de Adviescommissie Stimuleringsfonds besproken.

Agenderen in de komende DB-vergadering.

 

B3. Toekenning SAR-aanvraag in afwijking van criteria

VOORSTEL:

Toekenning van een bijdrage van € 10.000,- voor SAR-project 19.02, in afwijking van artikel 3 lid 2 Beleidsregel SAR.

BESLUIT:

Akkoord.

 

B4. Verzoek afwijking aanbestedingsregels: opdrachtverlening GIS-tool energietransitie

VOORSTEL:

In lijn met artikel 7.4 van het Besluit Inkoop en Aanbesteding Metropoolregio instemmen met hanteren van de hogere grens van € 125.000,- (zegge: éénhonderdenvijfentwintigduizend euro) voor enkelvoudig onderhands aanbesteden bij het gunnen van de opdracht voor het inrichten van een GIS-systeem en eventuele vervolgopdrachten, voor zover deze hieraan gerelateerde leveringen en diensten door/van ODZOB betreffen.

BESLUIT:

Akkoord.

 

B6. Ingekomen stukken

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken.

BESLUIT:
Akkoord.

 

 

Data informatie:

13 mei 2019 | 09:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn