Dagelijks Bestuur 11 maart 2019

Besluitenlijst

 

1. Besluitenlijst 11 februari 2019

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst Dagelijks Bestuur
d.d. 11 februari 2019.

BESLUIT:

Vastgesteld.

 

2. Vaststellen agenda vergadering Algemeen Bestuur van woensdag 27 maart 2019

VOORSTEL:

Vaststellen agenda vergadering Algemeen Bestuur van woensdag 27 maart 2019.

BESLUIT:

Akkoord.

 

3. Brief informateur Provinciale verkiezingen

VOORSTEL:

Op basis van bovenstaande overweging het advies:

 1. Geen gezamenlijke lobbybrief te sturen naar de informateur.
 2. Een compacte agenda voorbereiden met onderwerpen waarop partnerschap gezocht wordt met provincie. Dit wordt de onderlegger voor het gesprek met het nieuwe college van GS op 26 juni.
 3. Deze agenda in de betreffende portefeuillehouders overleggen voorbereiden en afstemmen binnen het DB tot een totaal agenda.

BESLUIT:

Het Dagelijks Bestuur besluit om toch een brief te sturen in navolging van en aansluitend op brief van Brainport.

 

4. Adviezen m.b.t. eindafrekening, looptijdverlenging, aangehouden aanvragen, intrekking beschikking en honorering bezwaarschrift Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de proejcten:

·         Complete eiwitverrijkte maaltijden voor ziektegerelateerde ondervoeding

·         Hélo

·         Sensoren, data en videograbber

·         Energie-management Ecosysteem Solar Team Eindhoven

·         Pilot Kip Caravans groene corridor Eindhoven

·         ZigZagSolar Industrieel Flexibel

·         Ontwikkeling productietechnologie van sealant glaspoeders voor toepassing in o.a. brandstofcellen

·         Hydrozine Generator

·         FastForward PECVD

·         Exodus Burned

·         Precuneus Pilot Solutions

·         Pilot duurzaam De Hurk

2. In te stemmen met de verzoeken tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor de projecten:

·         Ontwikkeling De Vleut

·         HighTechXL accelerator

·         Chemo Embolisatie

·         BCTL Awareness, meetingpoint, and navigator IP/TDS kwartiermaken

3. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de eerder aangehouden projecten:

·         - Brainport Talent Attraction Program 2.0 € 390.000

·         - Ontwikkeling Light Labs € 77.000

·         - Hoogwaardige voedingsvezels uit citrusschillen € 50.000

4. In te stemmen met het voorstel tot intrekking van de beschikking voor het project:

·         S-Bike

5. In te stemmen met het honoreren van een ingekomen bezwaarschrift tegen de niet-ontvankelijkverklaring van het project:

·         City As Living Lab Eindhoven

BESLUIT:

Akkoord.

 

5. Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES)

VOORSTEL:

Vrijgeven van de concept Startnotitie aan de raden middels bijgaande brief aan de colleges.

BESLUIT:

Akkoord, Het DB vraagt nadrukkelijk aandacht voor de verbinding van dit dossier met de andere opgaven van de Metropoolregio. Tevens wordt aandacht gevraagd voor een evenwichtige rolverdeling tussen de (lokale) overheid en de andere partijen.

 

6. Behandelen Concept-Begroting 2020 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1. Instemmen met de concept begroting 2020 Metropoolregio Eindhoven.
 2. De concept-begroting 2020 voor 15 maart 2019 voorleggen aan de raden van de deelnemende gemeenten met het verzoek om een reactie.
 3. Instemmen met de bijbehorende aanbiedingsbrief.

BESLUIT:

Akkoord. De concept-begroting is een beleidsarme (primaire) begroting en is in overeenstemming met eerder genomen besluiten.

 

9. Ingekomen stukken

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

Data informatie:

11 maart 2019 | 09:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn