Algemeen Bestuur 12 december 2018

AGENDA:

 

1.     Opening

2.     Vaststellen agenda van deze vergadering

3.     Vaststellen notulen vergadering 10 oktober 2018 en overzicht Toezeggingen

4.     Voorstel Ingekomen stukken en mededelingen (wordt ter vergadering ingebracht)

 

Regionale samenwerking / planning en control

 

5.     Voorstel vaststellen Bestuursrapportage financieel, peildatum 1 oktober 2018
Metropoolregio Eindhoven (met bijbehorende Begrotingswijziging, 2018-2)

6.     Voorstel vaststellen Controleprotocol 2018-2021 Metropoolregio Eindhoven

7.     Voorstel vrijgeven concept-Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven
Bijlage 1: voorstel

Bijlage 2: concept-Samenwerkingsakkoord 2019-2022
Bijlage 3: aanbiedingsbrief

8.     Voorstel vrijgeven concept-Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven
Bijlage 1: voorstel
Bijlage 2: concept-Werkprogramma 2019
Bijlage 3: aanbiedingsbrief

9.     Voorstel vaststellen Kadernota Begroting 2020 Metropoolregio Eindhoven

10.  Voorstel instemmen met besteding Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Metropoolregio Eindhoven t.b.v. financiering van de voormalige taken Metropoolregio Eindhoven, die door de gemeenten worden opgepakt (Strategie Ruimte, Wonen, Bedrijventerreinen, Detailhandel en Arbeidsmarkt), Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en Gulbergen 

11.  Rondvraag en sluiting

Data informatie:

12 december 2018 | 17:00 - 18:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn