Dagelijks Bestuur 5 december 2018

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 5 december 2018

 

 

1. Besluitenlijst d.d. 12 november 2018

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 12 november 2018.

BESLUIT:

Akkoord.

N.a.v de notitie m.b.t. Brainport wordt onderkent dat het van belang is om bestuurlijk in nauwe relatie met Brainport op te treden. Dit vindt nu plaats via de voorzitter van de Metropoolregio, tevens voorzitter van Brainport en via de voorzitter van het Poho economie.

Besloten wordt om los van de notitie in het (voltallige) DB hier een keer met elkaar over van gedachten te wisselen.

 

2. Adviezen portefeuillehouders financiën t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 12 december 2018

VOORSTEL:

Instemmen met de conceptbrief aan het Algemeen Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur
12 december 2018.

BESLUIT:

Akkoord m.u.v. het voorstel inzake de Kadernota (de indexering).

Het DB stelt dat in het proces van de Update er door de Stuurgroep consistent is gehandeld en  dat de Kadernota begroting 2020 geen reden is om de aanpak te wijzigen. In concreto betekent dit dat nu niet vooruit gelopen moet worden op de uitkomsten en ervaringen van het werkprogramma 2019. Zoals in het samenwerkingsakkoord staat verwoord wordt in het derde kwartaal 2019 de balans opgemaakt en zal op basis van het nieuwe werkprogramma 2020 desgewenst de begroting 2020 worden aangepast.

Deze lijn wordt ook voorgelegd aan de Stuurgroep Update. Daarna de concept-brief hierop aanpassen.

 

N.a.v. de commissie vergadering heeft het DB ook gesproken over de gemaakte opmerkingen m.b.t. de overdracht van de vervallen taken. Het DB herkent zich niet in de gemaakte opmerkingen.

De Commissie van Advies berichten middels een toelichtende brief.

 

3. Adviezen tot eindafrekening, looptijdverlenging en toekenning aangehouden aanvraag Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

 1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:
  - Valorisatieplan Zuidoost-Brabant
  - Slimste Schoolrestaurant
  - STRACE
  - Smart Draadtapmachine
  - C-Truck
  - MIIN (Micro:bit Introductie In Nederland)
  - Next ROSA
  - High-tech werken aan slimme gezondheid
  - Smart Society Innovation in Small Steps
  - Opschaling Plasmawater Productie
  - eTrac
 2. In te stemmen met de verzoeken tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor de projecten:
  - Creative Suites
  - Transit Brabant
 3. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor het eerder aangehouden project:
  - The Idealists € 50.000
BESLUIT: Akkoord

 

5. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken en mededelingen.

BESLUIT: Akkoord

Data informatie:

5 december 2018 | 14:00 - 15:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn