Dagelijks Bestuur 12 november 2018

1. Besluitenlijst d.d. 22 oktober 2018

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 22 oktober 2018

BESLUIT:

Akkoord.

m.b.t. agendapunt 3: Nog eens wordt de zorg uitgesproken over de complexiteit van het dossier Energietransitie. Zoals afgesproken wordt Frans Kuppens uitgenodigd voor het DB. Dit zal zijn in januari 2019. Hij zal het DB bijpraten en komt met een nader voorstel over de aanpak en realisatie.

 

3. Agenda vergadering Algemeen Bestuur woensdag 12 december 2018

VOORSTEL:

Vaststellen agenda vergadering Algemeen Bestuur op woensdag 12 december 2018:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda van deze vergadering
 3. Vaststellen notulen vergadering 10 oktober 2018
 4. Voorstel Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Voorstel vaststellen Financiële Bestuursrapportage, peildatum 1 oktober 2018 (met bijbehorende Begrotingswijziging)
 6. Voorstel vaststellen Controleprotocol 2018 – 2021
 7. Voorstel vrijgeven concept-Samenwerkingsakkoord 2019-2022
 8. Voorstel vrijgeven concept-Werkprogramma 2019
 9. Voorstel vaststellen Kadernota 2020
 10. Voorstel instemmen met Besteding bestemmingsreserve Doorontwikkeling Metropoolregio Eindhoven t.b.v. financiering van de voormalige taken Metropoolregio Eindhoven, die door de gemeenten worden opgepakt (Strategie Ruimte, Wonen, Bedrijventerreinen, Detailhandel en Arbeidsmarkt), RHCe en Gulbergen
 11. Rondvraag en sluiting

BESLUIT:

Akkoord. Aandacht wordt gevraagd voor de volgorde van agendering van de diverse stukken.

 

5. Bijdrage aan uitvoeringsorganisatie Regio Deal Brainport Eindhoven

VOORSTEL:

 1. Instemmen met het inrichten van een intern subfonds onder het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven door het vaststellen van bijgevoegde Beleidsregel intern subfonds ‘Ondersteuning uitvoeringsorganisatie Regio Deal Brainport Eindhoven’, met een maximale omvang van € 2.400.000.
 2. Toekennen van een bijdrage uit dit subfonds van 1% van de totale regionale cofinanciering van de Regio Deal Brainport Eindhoven (met een maximum van € 2.400.000) aan Brainport Development NV voor de uitvoering van die Regio Deal.

BESLUIT:

Akkoord. Persbericht opstellen n.a.v. dit  besluit.

 

6. Afwijken van Besluit inkoop en aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2015 voor verlenen van de opdracht Reflectionday 2018-2019

VOORSTEL:

In afwijking van Besluit inkoop en aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2015 de opdracht voor Reflectionday 2018-2019 verlenen aan VanSchijndelAdvies.

BESLUIT:

Akkoord.

 

7. Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven (peildatum 1 oktober 2018), inclusief begrotingswijziging

VOORSTEL:

 • Vaststellen Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2018.
 • Instemmen met het bijgaand concept voorstel AB en agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december 2018.

BESLUIT:

Akkoord.

 

8. Vaststellen Kadernota Begroting 2020 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Vaststellen van de kadernota Begroting 2020 Metropoolregio Eindhoven conform bijgaand voorstel voor het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:

Akkoord. In de bijlage een overzicht opnemen van de indexeringsregel.

Data informatie:

12 november 2018 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn