Dagelijks Bestuur 28 mei 2018

1. Besluitenlijst d.d. 9 april 2018 en schriftelijke ronde april/mei

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 9 april 2018 en schriftelijke ronde april / mei.

BESLUIT: Akkoord

 

3. Afwijken van Besluit inkoop en aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2015 voor het inkopen van de Trialsdagen voor jonge bestuurders

VOORSTEL:

 1. Af te wijken van het Besluit inkoop en aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2015.
 2. De Trialsdagen bij TRIALS in te kopen voor € 11.700,-

BESLUIT:

Akkoord.

 

4. Voorstel tot aanpassing Verordening en Beleidsregel Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

 1. Aan het Algemeen Bestuur voorstellen de Verordening SRE-Stimuleringsfonds te wijzigen in de in concept bijgevoegde Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2018.
 2. De Beleidsregel SRE-Stimuleringsfonds te wijzigen in de in concept bijgevoegde Beleidsregel Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2018, met dien verstande dat deze beleidsregel pas van kracht wordt als het Algemeen Bestuur instemt met de wijziging van de verordening.

BESLUIT:

Akkoord.

 

5. Adviezen tot eindafrekening projecten uit het Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

 • Brainport Talent Centre
 • High Tech Incubator B.V.
 • High Tech Shared Facilities
 • Intelligent Mattress
 • Rietvelddorp Bergeijk
 • Een passie voor veiligheid in de bouw
 • Preventicons, voorkomen werkt beter!
 • Flourishing City – “Een virtueel kijkje in fysieke modewinkels”
 • 3DMouthGuard: Fit to score

BESLUIT:

Akkoord.

 

6. Resultaatbestemming jaarrekening 2017

VOORSTEL:

Akkoord gaan met de resultaatbestemming jaarrekening 2017 zoals dit in het AB-voorstel is opgenomen.

BESLUIT:

Niet akkoord. Het DB stelt aan de commissie Financiën voor om het jaarresultaat niet specifiek te bestemmen voor het RHCe, noch voor het ophogen van de algemene reserve, noch voor de bestemmingsreserve ontwikkeling RHCe.

DB is een voorstander om gezien enkele risico’s, het jaarresultaat algemeen beschikbaar te houden en eenmalig  toe te voegen aan de Algemene Reserve van de Metropoolregio. De risico’s zitten in de dossiers: RHCe, nieuwe regionale agenda- governance en Gulbergen. Op dit moment is het nog onbekend hoe deze dossiers zich ontwikkelen.

Daarnaast is het signaal uit de subregio’s gekomen dat er middelen nodig zijn om de landingsplaatsen voor de overgedragen taken te organiseren. Een deel van het jaarresultaat kan daarvoor worden aangewend.

De voorstellen/opties worden in bespreking gebracht in de adviescommissie Financiën.

 

 

7. Nota Risicomanagement en weerstandvermogen Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Instemmen met de concept-nota Risicomanagement en weerstandvermogen en deze ter advisering voor te leggen aan de leden van de Adviescommissie voor Financiën op 20 juni 2018. Tevens de Adviescommissie te vragen een uitspraak te doen over de vervolgprocedure (optie 1 of 2).

BESLUIT:

Akkoord, waarbij nog expliciet moet worden nagegaan en opgenomen de risico-analyse m.b.t. Gulbergen

 

8. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) implementatie bij de Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1. Vaststellen Algemeen Privacybeleid Metropoolregio Eindhoven.
 2. Vaststellen Algemeen Privacyreglement Metropoolregio Eindhoven.
 3. Vaststellen Datalekkenprotocol Metropoolregio Eindhoven.
 4. De Strategisch Procesmanager A met aandachtsgebied juridisch bestuurlijk aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming van de Metropoolregio Eindhoven.

BESLUIT: Akkoord

Data informatie:

28 mei 2018 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn