Dagelijks Bestuur 9 april 2018

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven 

 

2. Vaststellen concept Jaarrekening 2017 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1. Instemmen met de concept Jaarrekening 2017 Metropoolregio Eindhoven.
 2. Instemmen met bijgevoegd voorstel Algemeen Bestuur.
 3. Kennisnemen van de bevindingen interne controle 4e kwartaal 2017.

BESLUIT:

Zoals ieder jaar presenteert de accountant bij de afronding van de controlewerkzaamheden in het kader van de jaarrekening de bevindingen in een accountantsverslag. Aan de accountant is gevraagd de bevindingen over het boekjaar 2017 toe te lichten in de DB vergadering van 9 april. Hiertoe waren dhr. P. Jussen (partner en tekenend directeur) en E. Hollanders (controleleider) van Deloitte Accountants naar Eindhoven gekomen. Tevens waren bij deze vergadering dhr. Peeters en dhr. Rozema van de Metropoolregio Eindhoven aanwezig.

Dhr. Jussen en dhr. Hollanders gaven aan dat er bij de controle van de jaarrekening 2017 geen onregelmatigheden en onrechtmatigheden zijn vastgesteld. Dit leidt tot een goedkeurende verklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Er zijn ten opzichte van 2016 wederom stappen gemaakt door onder andere de invoering van een financiële kwartaalafsluiting en verdere optimalisering van de interne controle en daaruit voortvloeiende interne managementletter. Dhr. Jussen gaf tevens aan dat deze controle de laatste is geweest voor Deloitte Accountants. Recent zijn de accountantsdiensten voor de periode 2018-2021 aanbesteed. Hierop heeft Deloitte bewust niet ingeschreven, de organisatie richt zich op ander klanten. Dhr. Jussen bedankt betrokkenen voor de goede samenwerking in de afgelopen jaren en merkt nogmaals op dat de organisatie wat financiën & control betreft een grote positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt.

 

 

 

3. Besluitenlijst d.d. 12 maart 2018

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 12 maart 2018.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

4. Benoemingen bestuurlijke gremia Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1. Kennisnemen van de uitvraag aan de deelnemende gemeenten.
 2. De invulling van de met het vertrek van de heer Severijns vrijgevallen positie in de Selectiecommissie bestuurlijk trekkers werkplaatsen bespreken.

BESLUIT:

Vooralsnog wordt aangestuurd op de benoemingsvergadering van het AB op 6 juni a.s. Indien gemeenten niet tijdig de kandidaten kunnen aanwijzen of er is geen inhoudelijke agenda, dan zal uitgeweken worden naar het AB van 4 juli.

 

 

5. Adviezen tot eindafrekening en afwijzing aangehouden aanvraag Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

 • Motorvoertuigen Anticiperend Economisch Beveiligingssysteem
 • Brainportschool
 • VisitU fase 3
 • De FIHM Pilot
 • NuWat compact en duurzaam waterwonen
 • In virtual reality analytics
 • Virtual Reality Fobiebestrijding
 • Draagbare nanoseconde voedingen voor medische plasmatoepassingen
 • Automated Cell Mapping

 

De eerder aangehouden aanvraag af te wijzen voor het project:

 • Swimgames

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

8. Ingekomen stukken

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken.

BESLUIT:

Akkoord.

 

Data informatie:

9 april 2018 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn