Dagelijks Bestuur 12 maart 2018

1. Besluitenlijst d.d. 19 februari 2018

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 19 februari 2018.

BESLUIT:

Akkoord.

 

2. Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 20 maart 2018

VOORSTEL:

Akkoord gaan met voorgestelde agenda voor vergadering Algemeen Bestuur d.d. 20 maart 2018.

BESLUIT:

Akkoord.

 

3. Regionaal Platform 25 april 2018

VOORSTEL:

Annuleren van het Regionaal Platform van 25 april en dit naar de gemeenten communiceren.

BESLUIT:

Akkoord.

 

4. Reactie op verzoek provincie om bovenregionale projecten aan te dragen voor de landelijke prioritaire projectenlijst, zoals opgenomen in de Ministeriële Regeling van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

VOORSTEL:

Instemmen om als antwoord op het verzoek van de provincie een brief te sturen met daarin vier projecten ter opname in het Programma Aanpak Stikstof, lijst 2019.

BESLUIT:

Akkoord.

 

5. Reactie op Voorontwerp Brabantse Omgevingsvisie

VOORSTEL:

Reageren op het Voorontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie middels de bijgevoegde brief.

In de brief staat dat we blij zijn dat ambitie van provincie en regio in lijn liggen en dat we tevreden zijn over de wijze waarop we gezamenlijk optrekken, met name in de Nationale Actieagenda Brainport.

In de brief plaatsen we twee kanttekeningen:

 1. We willen de gezamenlijke inzet van provincie en regio beter gearticuleerd zien in de Brabantse Omgevingsvisie.
 2. We vragen de provincie om aanvullend te beschrijven wat onze regio van de provincie mag verwachten in de samenwerking over de provinciegrenzen heen, richting België, Duitsland en de rest van Nederland.

BESLUIT:

Akkoord. Brief afstemmen met Eindhoven in relatie tot de Nationale Actieagenda Brainport.

 

7. Behandelen Concept Begroting 2019 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1. Instemmen met de concept begroting 2019 Metropoolregio Eindhoven.
 2. De concept-begroting 2019 voor 15 maart 2018 voorleggen aan de raden van de deelnemende gemeenten met het verzoek om een reactie.
 3. Instemmen met de bijbehorende aanbiedingsbrief.

BESLUIT:

Akkoord. In de brief een toelichting opnemen m.b.t. de indexering. De indexering wordt bepaald aan de hand van een vastgestelde systematiek die voor alle 4 GR-en van toepassing is. In deze systematiek zijn de loonstijgingen als gevolg van de CAO, pensioenoverdracht en algemene prijsstijging meegenomen.

 

Data informatie:

12 maart 2018 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn