Dagelijks Bestuur 19 februari 2018

2. Besluitenlijst 15 januari 2018

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 15 januari 2018.

BESLUIT:

Conform voorstel.

 

3. Programma bijeenkomst Regionaal Platform 21 februari 2018

VOORSTEL:

Kennisnemen van het definitieve programma voor het Regionaal Platform van 21 februari.

BESLUIT:
Akkoord.

 

4. Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 21 februari 2018

VOORSTEL:

Voorbespreken vergadering Algemeen Bestuur d.d. 21 februari 2018.

BESLUIT:

Akkoord.

 

5. Adviezen tot eindafrekening en intrekking projecten uit het Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

-       HVT Next Gen

-       Pre-Automated Driving

-       Adaptief klemsysteem voor industriële toepassingen

-       Mierenzuur

-       Facility Host

-       Zero Air Pollution System

-       Innovation Hub Singularity The Netherlands

-       The Dutch Mountains

-       Haalbaarheidsstudie Internationaal Convention Center Eindhoven

 

De beschikkingen in te trekken van de projecten:

-       Next Generation boom- en onderstam sorteerder

-       S-Bike

BESLUIT:

Akkoord.

 

6. Wijzigingsvoorstel SIR&SAR en beschikbaar stellen budget

VOORSTEL:

 1. De SIR per direct te beëindigen.
 2. De SAR voort te zetten, maar de voorwaarden in de beleidsregel aan te scherpen in overleg met de afgevaardigden van de Adviesgroep.
 3. De SAR per direct open te stellen en daarvoor een budget van € 200.000,- af te zonderen uit het Stimuleringsfonds.

BESLUIT:

Akkoord

 

7. Transitie Landelijk Gebied

VOORSTEL:

 • Kennis te nemen van bijgevoegde eerste opbouw transitieagenda en brief werkbezoek.
 • In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 50.000,- uit de algemene reserve om de proceskosten voor opstelling van de transitieagenda te dekken. De provincie is ook gevraagd een bijdrage te leveren ad € 20.000,-.
 • In te stemmen met mede-ondertekening van bijgevoegde conceptbrief aan de minister.

BESLUIT:

Akkoord.

 

8. Stand van zaken Regionale Energie Alliantie

VOORSTEL:

 • Kennis nemen van de stand van zaken van de Regionale Energie Alliantie.
 • Paul van Liempd als bestuurlijk trekker te mandateren om besluiten te nemen over inzet van het budget. Verantwoording loopt via de reguliere controlecyclus (bestuursrapportage, jaarverslag).

BESLUIT:

Akkoord.

 

9. Procesvoorstel beoordeling hoogte algemeen reserve Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Akkoord gaan met procesvoorstel Beoordeling hoogte algemene reserve Metropoolregio Eindhoven en dit te delen met de leden van het AB in de vergadering van 21 februari 2018.

BESLUIT:

Akkoord.

 

11. Ontwikkelingen Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

VOORSTEL:

Voorgesteld wordt de leden van de Commissie van advies voor financiën door middel van bijgevoegde brief te informeren over de stand van zaken bij het Regionaal Historisch Centrum en de stappen, die op korte termijn worden gezet.

BESLUIT:

Akkoord.

 

12. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken en mededelingen.

BESLUIT:
Akkoord.

 

Data informatie:

19 februari 2018 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn