Commissie van advies Financiën 15 juni 2016

 

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda van deze vergadering

3. Verslag vergadering d.d. 3 februari 2016
Voorstellen: Verslag vaststellen 
Bijlage: Brief BZK Wet Normering Topinkomens 

 

4.      Ingekomen stuken en mededelingen
 

TER ADVISERING
 
5. Voorstel Algemeen Bestuur inzake vaststelling Jaarrekening Metropoolregio 2015

Probleemstelling

:

U wordt verzocht zich uit te spreken over de voorlopige Jaarrekening 2015 en (de besluiten in) het voorstel voor het Algemeen Bestuur.

Toelichting

:

Voorzitter / Cor Derijck, concerncontroller

Voorstel

:

Positief adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur van 29 juni 2016   

Bijlage

:

 

6. Voorstel Algemeen Bestuur inzake voor kennisgeving aannemen stand van zaken reorganisatie (afbouw SRE) Metropoolregio 1e half jaar 2016 

Probleemstelling : U wordt verzocht zich uit te spreken over stand van zaken reorganisatie (afbouw SRE) 1e half jaar 2016   
Toelichting : Voorzitter / Cor Derijck, concerncontroller
Voorstel : Positief adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur van 29 juni 2016   
Bijlage : Voorstel Algemeen Bestuur   

 

7. Voorstel Algemeen Bestuur inzake vaststelling Programmabegroting Metropoolregio 2017 

Probleemstelling : U wordt verzocht zich uit te spreken over de financiële aspecten van de concept-Programmabegroting 2017.
Toelichting : Voorzitter / Cor Derijck, concerncontroller
Voorstel : Positief adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur van 29 juni 2016.
Bijlagen :

 

8. Voorstel Algemeen Bestuur inzake vaststelling Meerjarenplan- en financiering Brainport Development NV

2017-2020

Probleemstelling : U wordt verzocht zich uit te spreken over de Meerjarenfinanciering Brainport Development NV 2017-2020 
Toelichting : Voorzitter / Cor Derijck, concerncontroller
Voorstel : Positief adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur van 29 juni 2016.
Bijlagen :

 

TER INFORMATIE

9. Toelichting uitkomsten Meicirculaire gemeentefonds door Jan van der Lei / VNG
Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.  

10. Rondvraag en sluiting

Data informatie:

15 juni 2016 | 09:00 - 10:30
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn