Commissie van advies Financiën 2 december 2015

1. Opening

2. Vaststelling agenda van deze vergadering

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Stand van zaken eventuele instelling rekenkamerfunctie voor de Metropoolregio.

 

ADVISEREN
 

4.  Voorstel Algemeen Bestuur inzake vaststelling Bestuursrapportage Metropoolregio 2015, peildatum 1 september 2015 en Begrotingswijziging Metropoolregio 2015, nr. 1
In de Bestuursrapportage Metropoolregio 2015, peildatum 1 september 2015 wordt op productniveau verslag gedaan van de voortgang in de realisatie van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de Begroting 2015. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan artikel 7 van de Financiële Verordening van de Metropoolregio.
Het Algemeen Bestuur wordt op 16 december 2015 voorgesteld de Bestuursrapportage Metropoolregio 2015, peildatum 1 september 2015 en Begrotingswijziging Metropoolregio 2015, nr. 1 vast te stellen.
VOORSTEL:
Positief advisering aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur van
16 december 2015.
 

5. Voorstel Algemeen Bestuur inzake vaststelling uitgangspunten Programmabegroting Metropoolregio 2017
De Metropoolregio stelt zoals gebruikelijk ieder jaar een begroting op. Gezien het tijdstip waarop de begroting klaar moet zijn, is het noodzakelijk dat de uitgangspunten nu worden vastgesteld, zodat met het opstellen van de Begroting 2017 kan worden begonnen. Eventuele aanpassingen van de begroting zullen worden doorgevoerd bij de eerste wijziging.
Bij het opstellen van de begroting en meerjarenraming hanteert de Metropoolregio voor loon- en prijsstijgingen de richtlijnen, zoals deze zijn opgenomen in de Beleidsnota Indexering.
Het Algemeen Bestuur wordt op 16 december 2015 voorgesteld in te stemmen met:
1. De uitgangspunten voor de Begroting 2017 voor de Metropoolregio.
2. De inwonerbijdrage 2017 te indexeren met 2,16 procent.
VOORSTEL:
Positief advisering aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur van 16 december 2015.

 

6. Rondvraag en sluiting

Data informatie:

2 december 2015 | 09:00 - 10:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn