Dagelijks Bestuur 20 juni 2016

 

0. Bereikbaarheidsakkoord

VOORSTEL:

De heer Hoppezak is aanwezig om de stand van zaken toe te lichten.

BESLUIT:

De heer Hoppezak is verhinderd. Het agendapunt wordt voor kennisgeving aangenomen.

  

1. Besluitenlijst schriftelijke ronde d.d. 23 mei 2016

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst schriftelijke ronde

d.d. 23 mei 2016.

BESLUIT:

Besluitenlijst is vastgesteld.

  

2. Uitwerking onderzoeksvraagstelling evaluatie Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Voorleggen van bijgevoegd voorstel aan het Algemeen   Bestuur.

BESLUIT:

Akkoord.

  

3. Sociaal Domein: verzoek Stuurgroep tot coördinatie door Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1. Akkoord met het in procedure brengen van het   voorstel van de stuurgroep met dien verstande dat in het voorstel expliciet wordt opgenomen dat:
  - het sociaal domein hiermee onderdeel wordt van de Regionale Agenda en de begroting / werkprogramma waarop ook de ‘spelregels’ van de samenwerking van toepassing zijn; de principes van een bestuurlijk netwerk.
  - door de gemeenten het principe wordt uitgesproken tot structurele samenwerking op het sociaal domein maar dat vooralsnog de financiering geregeld wordt voor een periode van 4 jaren. Dat het gaat om een additionele financiering via de gemeentelijke inwonerbijdrage.
  - alle gemeenten akkoord gaan en daar een separaat begrotingswijzigingsprocedure wordt doorlopen.
 2. Instemmen met de in de adviesnota opgenomen   besluitvormingsprocedure.

BESLUIT:

De schriftelijke opmerkingen van R. van Gijzel zijn in de beraadslagingen meegenomen.

Akkoord met het voorleggen van het voorstel van de stuurgroep aan de gemeenteraden, waarbij nadrukkelijk de voorwaarden zoals verwoord in het advies moet worden opgenomen in of bij het voorstel van de stuurgroep. Voorts aanvullende daarop de Stuurgroep verzoeken nadrukkelijker   de varianten te onderbouwen in het bijzonder ook de variant van een gemeente en eigen gemeenschappelijke regeling.

  

4. Witboek Raadstafel21

VOORSTEL:

 • Kennis nemen van het witboek Raadstafel21.
 • Bespreken van een aantal noties naar aanleiding van het witboek en deze terugkoppelen aan de Raadstafel21.
 • Als Dagelijks Bestuur een gesprek organiseren met de Raadstafel21 over de verwachtingen over en weer.
 • Het witboek ter informatie agenderen voor het   Algemeen Bestuur van 29 juni a.s.

BESLUIT:

Akkoord.

  

5. Stand van zaken Reorganisatie

VOORSTEL:

 1. Kennisnemen van de stand van zaken.
 2. Stand van zaken agenderen voor de vergadering   van het Algemeen Bestuur d.d. 29 juni a.s. conform bijgevoegd voorstel.

BESLUIT:

Akkoord.

  

6. Annuleren Regionaal Platform 7 september 2016

VOORSTEL:

Annuleren van de bijeenkomst van het Regionaal Platform van 7 september 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

  

7. Vergaderschema Metropoolregio 2017

VOORSTEL:

Vaststellen Vergaderschema Metropoolregio 2017 en de leden van het Algemeen Bestuur, de Colleges van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraadsleden zo spoedig mogelijk informeren.

BESLUIT:

Akkoord.

  

8. Samenwerking Provincie

VOORSTEL:

 • Bespreken van bijgevoegde concept propositie (gespreksnotitie).
 • Anton van Aert de opdracht geven een bijeenkomst te arrangeren tussen (een delegatie van) de bestuurlijke trekkers en gedeputeerde Christophe van der Maat.

BESLUIT:

De schriftelijke opmerkingen van R. van Gijzel zijn in de beraadslaging meegenomen.

Akkoord, A. van Aert zal een overleg hebben met 

C. van der Maat. Het gaat om een verkennend gesprek ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg tussen de werkplaatstrekkers en betrokken gedeputeerden.

 

10. Gemeentelijke reacties en adviezen portefeuillehouders financiën t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 29 juni 2016

VOORSTEL:

Instemmen met de concept-brief aan het Algemeen Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 29 juni 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

  

11. Concept-Bestuursrapportage Metropoolregio, peildatum 1 juni 2016

VOORSTEL:

Instemmen met de beleidsmatige Bestuursrapportage Metropoolregio, peildatum 1 juni 2016 en deze op 29 juni 2016 ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:

Akkoord.

 

12. Sociaal Jaarverslag diensten Metropoolregio Eindhoven & RHCe 2015

VOORSTEL:

 1. Instemmen met de sociaal jaarverslagen 2015.
 2. Ter informatie verstrekken aan de leden van het Georganiseerd Overleg en plaatsen op het intranet.

BESLUIT:

Akkoord.

Data informatie:

20 juni 2016 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn