Dagelijks Bestuur 23 mei 2016

1. Besluitenlijst d.d. 11 april 2016

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 11 april 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

 

2. Witboek Raadstafel21

VOORSTEL:

 • Kennis nemen van het witboek Raadstafel21.
 • Bespreken van een aantal noties naar aanleiding van het witboek en deze terugkoppelen aan de Raadstafel21.
 • Het witboek ter informatie agenderen voor het   Algemeen Bestuur van 29 juni a.s.

BESLUIT:

Het Dagelijks Bestuur neemt nu kennis van het witboek. Het voorstel zal ter bespreking worden geagendeerd voor de vergadering van 20 juni a.s., waarbij de gemaakte schriftelijke opmerkingen in acht worden genomen. Het witboek wordt ter kennisgeving geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2016.

 

3. Vergoedingen Metropoolregio

VOORSTEL:

 1. De voorzitter en leden van de Raadstafel21   (raadsleden), de bestuurlijke trekkers (wethouders) en private leden van de werkplaatsen / gesprekstafels geen vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden of onkostenvergoeding toe te kennen vanuit de Metropoolregio.
 2. De bestuurlijke trekkers en leden van de   werkplaatsen eens in de twee jaar uit te nodigen voor een gezamenlijke activiteit, zoals een innovatieve excursie met een afsluitende maaltijd. De kosten (aan te merken als goederen en diensten) zijn voor rekening van de Metropoolregio.

BESLUIT:

Akkoord met dien verstande dat de tweejaarlijkse excursie ook voor de leden van de Raadstafel21 geldt. Dit aanpassen in het voorstel.
Het voorstel m.b.t. de vergoedingen wordt ter kennisgeving geagendeerd voor  de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2016.

 

4. Concept-agenda vergadering Algemeen Bestuur 29 juni 2016

VOORSTEL:

Instemmen met de agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van woensdag 29 juni 2016.

BESLUIT:

Akkoord. Met betrekking tot de onderzoeksopdracht   Evaluatie gaat het om het vaststellen van de concept-opdracht.

 

5. Programma bijeenkomst Regionaal Platform 29 juni 2016

VOORSTEL:

Instemmen met de bijgevoegde opzet voor het programma van de bijeenkomst van het Regionaal Platform van 29 juni en Anton van Aert de opdracht te geven dit samen met de bestuurlijke trekkers verder uit te werken.

BESLUIT:

Akkoord. De onderwerpen Evaluatie en 

Bereikbaarheidsakkoord nadrukkelijker agenderen. Het aangepaste programma zal nog aan het Dagelijks Bestuur worden voorgelegd.

  

6. Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer regio Zuidoost-Brabant op 6 juni 2016

VOORSTEL:

 1. Het aangaan van de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer regio Zuidoost-Brabant.
 2. De portefeuillehouder en voorzitter van het poho Mobiliteit en Innovatie, de heer Roël Hoppezak, mandaat te verlenen deze samenwerkingsovereenkomst namens het Dagelijks Bestuur te tekenen.

BESLUIT:

Akkoord, waarbij de tekst nog een keer goed nagelopen moet worden.

 

7. Stimuleringsfonds: aanpassing subsidiepercentage project 'Collectief Springplank040'

VOORSTEL:

Instemmen met het verzoek tot begrotingswijziging.

BESLUIT:

Akkoord.

 

8. Herziening intrekking subsidiebeschikking SAR 14.28

VOORSTEL:

Vernietigen van het intrekkingsbesluit d.d. 15 februari 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

 

9. Vaststellen concept jaarrekening Metropoolregio Eindhoven inclusief bijbehorend voorstel voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2016

VOORSTEL:

 1. Instemmen met de concept jaarrekening 2015   Metropoolregio Eindhoven.
 2. Instemmen met bijgevoegd voorstel Algemeen   Bestuur.

BESLUIT:

Akkoord. De voorstellen inzake het bestemmen van het positieve saldo in een aantal reserves wat specifieker en steviger onderbouwen.

Het definitieve voorstel én de nota van bevindingen door de accountant worden nog aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd alvorens het aan de commissie van advies wordt toegestuurd.

 

bijlagen:

- DB-voorstel

- Voorstel Algemeen Bestuur

- Jaarrekening deel 1

- Jaarrekening deel 2

Data informatie:

23 mei 2016 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn