Dagelijks Bestuur 14 maart 2016

1. Besluitenlijst d.d. 15 februari 2016

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 15 februari 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

  

2. Programma bijeenkomst Regionaal Platform 20 april 2016

VOORSTEL:

Instemmen met het bijgevoegde programma van de bijeenkomst van het Regionaal Platform van 20 april en Anton van Aert de opdracht te geven dit samen met de bestuurlijke trekkers verder uit te werken.

BESLUIT:

Programma wordt aangepast in die zin dat het bereikbaarheidsakkoord als discussiethema moet   worden opgenomen. Een aangepast programma wordt aan het DB voorgelegd.

  

4. Intrekken subsidie in het kader van het SRE-Aanjaagfonds

VOORSTEL:

Uw besluit tot subsidieverlening d.d. 12 december 2013   intrekken conform bijgevoegd concept-besluit.

BESLUIT:

Akkoord.

  

5. Vaststellen Meerjarenplan en -financiering Brainport Development NV 2017 - 2020

VOORSTEL:

Instemmen met bijgevoegd voorstel Algemeen Bestuur.

BESLUIT:

Akkoord. Gevraagd wordt om een  toelichtende brief aan de gemeenteraden  waarin duidelijk wordt hoe de financiering van Brainport is opgebouwd en hoe het bedrag tot stand is gekomen. Tevens het advies van de werkplaats Economische Strategie in de brief op nemen.

  

6. Behandelen concept-begroting 2017 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1. Instemmen met de concept-begroting 2017 Metropoolregio Eindhoven.
 2. De concept-begroting 2017 voor 1 april 2016 
  voorleggen aan de raden van de deelnemende gemeenten met het verzoek om een reactie.
 3. Instemmen met de bijbehorende aanbiedingsbrief.

BESLUIT:

Akkoord.

  

8. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken en   mededelingen.

BESLUIT:

DB-voorstel inzake Bezoek Statenleden aan de Metropoolregio Eindhoven op 1 april.

DB stuurt aan op een programma waarin zowel smart mobility , internationale positionering en bereikbaarheid als brainportcity aan de orde komt. Locatie is Automotive Campus.

Data informatie:

14 maart 2016 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn