Dagelijks Bestuur 18 januari 2016

0. Concept Werkprogramma 2016

VOORSTEL:

 • Bespreken van het concept Werkprogramma 2016.
 • Het concept Werkprogramma 2016 presenteren aan het Regionaal Platform en ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur
  (17 februari).

BESLUIT:

Akkoord. Kijken of er nog meer accent gelegd kan worden op de integraliteit; denk hierbij aan logistiek en duurzaamheid.

  

1. Besluitenlijst d.d. 7 december 2015

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 7 december 2015.

BESLUIT:

Verslag wordt vastgesteld.

  

2. Samenwerking Provincie

VOORSTEL:

Instemmen met de notitie en inbrengen in het overleg van bestuurlijke trekkers.

BESLUIT:

Akkoord.

  

3. Evaluatie bestuurlijke samenwerking: opdracht

VOORSTEL:

 • Instemmen met de algemene opdracht voor de   evaluatie.
 • Opdracht ter instemming voorleggen aan het   Algemeen Bestuur van 17 februari a.s.

BESLUIT:

Akkoord. In de opdracht aan de bestuurlijke werkgroep   nadrukkelijk meegeven dat zij de raden vroegtijdig betrekken en hiervoor een adequaat communicatieproces inrichten. DB beslist bij voldoende aanmeldingen uiteindelijk over de samenstelling van de bestuurlijke werkgroep.

  

5. Programma bijeenkomst Regionaal Platform 17 februari 2016

VOORSTEL:

Instemmen met het bijgevoegde programma van de bijeenkomst van het Regionaal Platform van 17 februari en Anton van Aert de opdracht te geven dit samen met de bestuurlijke trekkers verder uit te werken.

BESLUIT:

Akkoord.

 
6. Concept-agenda vergadering Algemeen Bestuur 17 februari 2016

VOORSTEL:

Instemmen met de agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 februari 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

  

8. Advies over aanvragen voor bijdragen uit het Stimuleringsfonds, tweede tender 2015

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

- HiPrins (Pieken in de Delta)

- Meat the future (Pieken in de Delta)

- Zero Emission Phileas by Induction

- Deboflex (Pieken in de Delta)

- Smart Chain (Pieken in de Delta)

- Respitaroir (Pieken in de Delta)

- Let’s Connect (Pieken in de Delta)

- ProDuZo (Pieken in de Delta)

- MiXR (Pieken in de Delta)

- AiREAS

- DINO

- CTG Remote Monitoring

 

2. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de   projecten:

- Smart Environment – Je werkplek weet dat jij er bent
€ 75.000

- MAEB-systeem (Motorvoertuigen Anticiperend Economisch Beveiligingssysteem) € 90.000

- Textiel & Elektronica € 46.470

- S-Bike € 50.000

- Haalbaarheid en Pilot Intelligente Zorgstoel € 90.000

- Het Mechatronica Collectief € 29.788

- HumiTemp € 49.675

- Brainportschool € 50.000

- Mierenzuur € 50.000

- Fundament ontwikkeling voor digitale consument-leverancier relatie € 90.000

- STRACE € 90.000

- Adaptief klemsysteem voor industriële toepassingen

€ 89.891

- iMedBuddy, digitaal patiënten platform € 49.500

- E-learning voor Sport € 50.000

- High Tech Shared Facilities € 50.000

- Opstart fieldlab FLEXIBLE MANUFACTURING (LVHMC)

€ 48.428

- Facility Host € 25.000

- Nieuwe behandeltechnologie reductie burnout € 50.000

 

3. Aan de houden voor nadere afstemming de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:

- Klompenwerkplaats van de Toekomst

- Kinegrity

- World's first domestic drone

- FabLab Centrum voor Productietechnologie

 

4. Af te wijzen de aanvragen voor een bijdrage aan de   projecten:

- Intuitive Learning Morphic Grid

- Young on board

- iDetect, een Advanced Care Assistant System

- BIJ TOON

 

5. In te stemmen met het oormerken van budget voor:

- Technische Bijstand 2016/2017 € 600.000

- SIR & SAR 2016 € 500.000

 

6. Een volgende tender voor het Stimuleringsfonds per direct open te stellen, met een sluitingsdatum van 1 april 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

  

9. Regionale Begrippenlijst Wonen 2016

VOORSTEL:

De Regionale Begrippenlijst Wonen 2016 ter kennisname voorleggen aan het Algemeen Bestuur van

17 februari 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

 

10. Concept Woonvisie Helmond 2016-2020

VOORSTEL:

 • Geen zienswijze vanuit het DB indienen op de   concept Woonvisie Helmond 2016-2020.
 • Ook in de toekomst geen inhoudelijke reacties   vanuit het DB sturen op vergelijkbare aanvragen.

BESLUIT:

Akkoord. In vergelijkbare gevallen volstaan met een   ambtelijke reactie.

 

11. Werkbudget POHO Mobiliteit en Innovatie 2016

VOORSTEL:

 1. Akkoord gaan met het in het leven roepen van een werkbudget POHO Mobiliteit en Innovatie 2016 zoals in de bijlage opgenomen.
 2. De GGA-coördinator Zuidoost-Brabant (intern: Procesmanager A – Uitvoering regionaal mobiliteitsbeleid) opdracht geven dit werkbudget te   regelen en te beheren.
 3. Opdracht geven om een financieel werkproces te   beschrijven.

BESLUIT:

Akkoord.

  

13. Rekenkamerfunctie Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1. Instemmen met het voorstel van de Commissie   van voorzitters van gemeentelijke rekenkamers in regio Zuidoost-Brabant. 
 2. Instemmen met de vervolgprocedure:
  - Commissie van advies voor financiën 3 februari 2016.
  - Algemeen Bestuur 17 februari 2016.
  - Dagelijks Bestuur informeert de colleges, gemeenteraden, lokale rekenkamers en Raadstafel21 over het besluit van het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:

Akkoord. Punt 3 onder voorstel aanpassen in die zin, dat   de 21 gemeenten een besluit nemen over een te verrichten onderzoek en niet de Raadstafel21.

 

 

14. Control protocol Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Instemmen met het controleprotocol Metropoolregio   Eindhoven 2015 en deze ter besluitvorming voorleggen aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van

17 februari 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

   

17. Stand van zaken Reorganisatie, Metropoolregio

VOORSTEL:

Kennisnemen van de stand van zaken en het bestaande beleid handhaven.

BESLUIT:

Akkoord.

Data informatie:

18 januari 2016 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn